Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

www.komornikmurawska.pl

Sygnatura: Km 558/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-01-2018 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Rumiński, położonej przy , 87-645 Zbójno, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1G/00017597/1.
Przedmiot licytacji: Działka o pow. 8.31.45 ha (siedlisko gosp. rolnego, grunty orne)
Opis nieruchomości:
W przetargu moga uczestniczyć licytanci spełniający warunki określone w art.2a ust.1 lub art. 2a ust.3 pkt 1 lit. a-e uprawniające do nabycia nieruchomości. W przeciwnym razie licytant musi przedstawić zgodę Prezesa Agencji Rolnej. Licytatnt winien spełniać warunki wskazane w art. 5, 6 i 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r., na dzień przeprowadzenia licytacji oraz przedstawić w związku z tym niezbędne dowody organowi przeprowadzającemu licytację. Wyrażenie zgody przez ANR powinno nastąpić przed przystąpieniem do licytacji nieruchomości (dot. art.2a ust.4 ukur).

Suma oszacowania wynosi 534 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 400 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W przypadku licytacji gruntów rolnych:

Zgodnie z przepisami usatwy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. w przetargu mogą uczestniczyć licytanci spełniający warunki określone w art.2 a ust.1 i 2. Nabywcą może być jedynie rolnik, którym w rozumieniu art. 6 ustawy jest: "osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo." Dowodem potwierdzającym prowadzenie gospodarswta – w rozumieniu art.7 ust.1 ustawy – jest "oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).", natomiast "dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały" (art.7 ust.4). Kwalifikacje rolnicze – w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 – ma osoba, która posiada:
"a/ wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
b/ tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwe, lub
c/ wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
d/ wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie."
W myśl art. 2a ust. 4 "nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt. 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej."
Komornik Sądowy

Jolanta Murawska


Powrót