Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Krzysztof Sułuja Kancelaria Komornicza w Chełmie Śląskim zawiadamia na podstawie art.  953  k.p.c w  związku z art.  955  k.p.c, że w  dniu 14-12-2018 r. o godz 09.00 w sali nr 102 Sądu Rejonowego w  Mysłowicach pod adresem: 41-400 Mysłowice ul. Krakowska 2, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu dłużnika Andrzeja Jajkowskiego, położonej w miejscowości Mysłowice, dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1L/00021397/5.

Opis nieruchomości: przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość budynkową. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach księga wieczysta KW Nr KA1L/00021397/5 na którą składa się: działka nr 2819/40 oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 05-12-2089 r. o pow 2749 m2. Działka zabudowana jest budynkiem magazynowym o kubaturze 2295 m3. Nieruchomość położona jest na terenie miasta Mysłowice w strefie pośredniej miasta, w rejonie ulicy Mikołowskiej i Obrzeżnej Zachodniej. Dojazd do nieruchomości swobodny od ul. Obrzeżnej Zachodniej i dalej drogą wewnętrzną do przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z zaświadczeniem Prezydenta Miasta Mysłowice działka nr 2819/40 położona w Mysłowicach przy ul. Obrzeżna Zachodnia znajduje się w obszarze, dla którego ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r., zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/656/08 z dnia 30 października 2008 r. wyznacza dla działki j/w strefy: E.38.Pu - tereny produkcyjno-usługowe.  Część budynku wychodzi poza teren działki i zachodzi na sąsiednią działkę 2835/40. Powierzchnia zabudowana budynkiem na działce sąsiedniej wynosi ok. 5 m2. Powyższa okoliczność nie wpływa na możliwość użytkowania nieruchomości jednak stan ten wymaga uregulowania prawnego.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:703.000,00 zł (słownie: siedemset trzy tysiące zł 00/100 gr)

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 527.250,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w  wysokości 10  % ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwotę: 70.300,00 zł). Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub przelewem na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.55
1600 1055 1845 5863 4000 0001
. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Elaborat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość można oglądać w dniu 13-12-2018 r. w godz. 12.00 - 12.30.

Akta postępowania można przeglądać  w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Wydział I Cywilny w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  530-047-072.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną  z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Komornik Sądowy

Krzysztof Sułuja

Powrót