Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu23-07-2019r. o godz.14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 17- 19 w sali nr 29, odbędzie się pierwszalicytacjanieruchomości należącej do dłużnika: JERZY MŁODZIEJEWSKI stanowiącej:


nieruchomośćgruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 2, położona w miejscowości Motaniec; obręb 0007Motaniec, gmina Kobylanka o powierzchni 2.2446 ha.Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Na działkę nr 2 składają się następujące użytki: R IVa, R V, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerzeSZ1T/00042746/0


Suma oszacowania wynosi57.237,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 42.927,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest5.723,70zł.


nieruchomośćgruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 95/1, położona w miejscowości Motaniec; obręb 0007Motaniec, gmina Kobylanka o powierzchni 1.3626 ha.Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Na działkę nr 95/1 składają się następujące użytki: Ps IV, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerzeSZ1T/00042746/0


Suma oszacowania wynosi24.118,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 18.088,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest2.411,80zł.


nieruchomośćgruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 123/3, położona w miejscowości Motaniec; obręb 0007Motaniec, gmina Kobylanka o powierzchni 1.7104 ha.Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta, konfiguracja terenu płaska. Na działkę nr 123/3 składają się następujące użytki: Ł IV, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą o numerzeSZ1T/00042746/0


Suma oszacowania wynosi27.366,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 20.524,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest2.736,60zł.


Przystępujący do przetargu obowiązani są złożyć rękojmię w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Budaj do dnia poprzedzającego przetarg tj. do dnia 22-07-2019r. do godz. 17.00 w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Stargardzie 06 12403901 1111 0000 4224 9643, przy czym wpłacona w ten sposób rękojmia musi znajdować się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 22-07-2019r.


Sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej podlega pod regulację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnegoi takzgodnie z przepisem art. 2A ust.1 ustawy: nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Zgodnie z art. 2A ust.2 powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.Art. 7. reguluje potwierdzanie osobistego prowadzenia gospodarstwa i posiadania kwalifikacji rolniczych tj.1.Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 4.Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. 5.Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego: 1)w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu; 2)w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 6.Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego i art. 6 pojęcie rolnika indywidualnego. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wieczys­tym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. 7.Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej. 8.Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 1)wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego, 2)wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze, 3)zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomo­wych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem, 4)wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawo­dowych oraz tytułów zawodowych mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działal­ności rolniczej, 5)rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwali­fikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 pojęcie rolnika indywidualnego ust. 2 pkt 2 – mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje rolnicze. 9.Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule (dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym).

Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w terminie uzgodnionym przez komornika oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są również na stronie internetowej:www.komornik.stargard.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik SądowyŁukasz Budaj

Powrót