Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00143005/1
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art.1013¹§1 i 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2019r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części prawa własności nieruchomości należącego do dłużnika: Rafała Stefańskiego. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, województwo kujawsko-pomorskie, nr działki 242/6, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00143055/1 .
    Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 242/6 o powierzchni 0,1303 ha, ma kształt zbliżony do prostokąta. Jej przybliżone wymiary wynoszą: długość 48m, szerokość 26,5m. Teren jest w miarę płaski. Działka nie jest zabudowana. Nieruchomość ma dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze: sieci elektroenergetycznej, wodociągu gminnego i gazociągu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.  Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul.Alternatywy, gruntową drogą wewnętrzną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 242/15 będącą współwłasnością osób fizycznych. Odległość od najbliższej drogi publicznej  - gruntowej ul. Kieleckiej wynosi około 140m.
    Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonym uchwałą nr XLVI/504 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2010r. nieruchomość znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 11.M1-mieszkalno-usługowej.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości wynosi 52 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 637,50 zł  
Licytant przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 285,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Kmp 34/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul.Obrońców Bydgoszczy 8/4 . Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
    W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art.1013¹ §1 do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum Bydgoszcz 37 10201462 0000 7202 0022 4238 do godziny 18:00 dnia następnego .
    Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie nie zapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 12.08.2019r. można oglądać nieruchomość od godziny 11:00 do 11:30
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłych sądowych, wypis z rejestru gruntów. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Powrót