Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00210759/7
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art.1013¹§1 i 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości należącej do dłużnika: Spółka Budowlana " MONIKA" sp.z o.o. Nieruchomość położona jest w miejscowości Gościeradz, gmina Koronowo, województwo kujawsko-pomorskie, nr działki 237, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00210759/7 .
    Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 237 o powierzchni 0,1387 ha, ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Jej przybliżone wymiary wynoszą: długość 66m, szerokość 24m. Teren jest w miarę płaski. Działka nie jest zabudowana. Nieruchomość ma dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej, które przebiegają w przyległej drodze: sieci elektroenergetycznej, wodociągu gminnego i kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.  Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Leśną (gruntową drogą wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Koronowo - działki o numerach ewidencyjnych 65 i 228) oraz ulicami: Wspólną i Sosnową (gruntowymi drogami wewnętrznymi stanowiącymi współwłasność innych osób - działka o numerze ewidencyjnym 229). Odległość nieruchomości od najbliższej drogi publicznej, drogi krajowej nr 25 wynosi około 570m.
    Nieruchomość jest położona na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr XII/150/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24.09.2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Gościeradzu w gminie Koronowo obejmującego działki nr 69/2 i nr 220, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 21, poz.234 z dnia 23 lutego 2004 roku. Zgodnie z tym planem nieruchomość jest położona na obszarze oznaczonym symbolem 9.14/11MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 49 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00 zł  
Licytant przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Km 659/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul.Obrońców Bydgoszczy 8/4 . Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
    W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art.1013¹ §1 do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum Bydgoszcz 37 10201462 0000 7202 0022 4238 do godziny 18:00 dnia następnego .
    Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie nie zapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 14.08.2019r. można oglądać nieruchomość od godziny 12:00 do 12:30
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłych sądowych, wypis z rejestru gruntów. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Powrót