Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/3 CZĘŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00066026/5
    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art.1013¹§1 i 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-08-2019r. o godz. 12:30 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 Bydgoszcz ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/3 części prawa własności nieruchomości należącego do dłużnika: Robert Grymuła. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, województwo kujawsko-pomorskie, nr działki 195/1, dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW BY1B/00066026/5 .
    Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 195/1 o powierzchni 0,50000 ha ha, ma kształt zbliżony do prostokąta. Jej przybliżone wymiary wynoszą: długość 77m, szerokość 65 m. Teren jest w miarę płaski. Działka nie jest zabudowana. Przez północną część nieruchomości przebiega napowietrzna linia telefoniczna. Nad północno-wschodnią częścią nieruchomości przebiegają przewody linii energetycznej wysokiego napięcia (doraźnie o napięciu 220 kV, a docelowo 400 kV).
    Do nieruchomości nie ma przyłączy do urządzeń infrastruktury technicznej. W drodze przylegającej do nieruchomości od strony południowej przebiega wodociąg gminny. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków.  Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości odbywa się ul.Zawilcową, gruntową drogą wewnętrzną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 192/3 będącą własnością gminy. Odległość od najbliższej drogi publicznej  - gruntowej ul. Orzechowej  wynosi około 250 m.
    Nieruchomość jest częściowo położona na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr XXVI/352/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2005r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące tereny we wsiach: Drzewce, Kruszyn Krajeński, Przyłęki, Prądki, Zielonka, Ciele, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 58, poz.967, z dnia 12 maja 2006r. - jej południowa, niewielka część jest położona na obszarach: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oznaczone symbolem G 80 MN/U, 2) tereny dróg i ulic oznaczone symbolami G 80a KD i G 80b KD, dla których ustalono przeznaczenie na cele komunikacji publicznej. Pozostała część nieruchomości nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonym uchwałą nr XLVI/504 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 maja 2010r. obszar ten jest położony poza terenem zainwestowania.
Suma oszacowania udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości wynosi 35 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 26 550,00 zł  
Licytant przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 540,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu.
Rękojmia powinna być wpłacona na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum w Bydgoszczy 37 1020 1462 0000 7202 0022 4238
z dopiskiem rękojmia Kmp 22/17, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul.Obrońców Bydgoszczy 8/4 . Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.
    W związku z tym, iż licytacja odbywa się w trybie uproszczonym na podstawie art.1013¹ §1 do którego stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym resztę ceny uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA I O Centrum Bydgoszcz 37 10201462 0000 7202 0022 4238 do godziny 18:00 dnia następnego .
    Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tej samej nieruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może uczestniczyć w licytacji. W razie nie zapłacenia w terminie reszty ceny płatnej do dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą 1/10 części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.
    Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W dniu 12.08.2019r. można oglądać nieruchomość od godziny 12:00 do 12:30
    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłych sądowych, wypis z rejestru gruntów. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji  i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Powrót