Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jarosław Ziętara

Kancelaria Komornicza, ul. Cystersów 26C/6, Kraków, 31-553 Kraków

tel. 124139385 / fax. 124139385

Sygnatura: KM 463/18 i inne.

                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
                                             nr 3. dot. nieruchomości w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 19


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara Kancelaria Komornicza nr X w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu  07.10.2019 o godzinie 14:00 w sali nr K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


                                                                 P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości oznaczonej jako: miejsce postojowe o pow. 13,85 m2 w budynku położonym w Krakowie, ul. Piłsudskiego 19/2G, oznaczone nr P35 odpowiadające udziałowi w wysokości 2383 /50586 obj. KW KR1P/00432090/9 opisanemu pod nr. 15  łącznie z udziałem  w wysokości 1/52 obj. KW KR1P/00368234/1 opisanym pod nr 41 zapewniającym dostęp do drogi publicznej. 
Ww. udziały w nieruchomościach stanowią całość gospodarczą, z uwagi na fakt, iż udział w nieruchomości objętej księgą wieczystą  KR1P/00368234/1 zapewnia dostęp ww. miejsca postojowego obj. KW KR1P/00432090/9 do drogi publicznej.
Ww. nieruchomości stanowią własność dłużnika: Korczak Monika 
Miejsce postojowe w budynku położonym w Krakowie, ul. Piłsudskiego 19/2G, oznaczone nr P35 odpowiadające udziałowi w wysokości 2383 /50586 obj. KW KR1P/00432090/9 oszacowane jest na kwotę .................................46 100,00  zł 
Udział w nieruchomości  w wysokości 1/52 obj. KW KR1P/00368234/1 oszacowany jest na kwotę  .........15 900,00  zł 

Łączna suma oszacowania ww. udziałów tj. miejsce postojowe oznaczone nr P35 łącznie z udziałem zapewniającym dostęp do drogi publicznej  .............................................................................62 000,00  zł 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 łącznej sumy oszacowania tj. kwotę...........46 500,00 zł
Postąpienie wynosi: 465,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części łącznej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001 tzn. kwota rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ma znajdować się na rachunku komornika. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.


Nieruchomość można oglądać w dniu 23.09.2019 roku w godz. 15:30-15:45 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 24.09.2019 roku w godzinach przyjęć stron tj. wtorek 11:00 - 17:00. W ciągu  3  dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział I Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. 


POUCZENIE 
1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga jak  również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.
Powrót