Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza, ul. Obrońców Pokoju 39/2, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 2176/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2018 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Lemańska Rachwalik Elżbieta, położonej przy Gatka 19A/-,Gatka, 55-140 Żmigród, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00038293/5.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,98 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00038293/5. Działka nr 42/1 o powierzchni 0,24 ha (tj. 2400 m²), AM-1, obręb: Gatka, gm. Żmigród, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie, oznaczona jest jako grunty rolne zabudowane, położona jest 55-140 Żmigród, Gatka 19a. Działka o kształcie prostokątnym i wymiarach około 45 m × 50 m, posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni asfaltowej. Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolno stojącej, dwukondygnacyjny (niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem), wykonany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej, słupowo-ryglowej, stanowiącej rozwiązanie technologiczne „domu kanadyjskiego”. Budynek został wybudowany w 2008 roku, posiada powierzchnię zabudowy 82,70 m², powierzchnię użytkową 120,70 m² i kubaturę 410 m³, wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan., centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, z odprowadzeniem ścieków do przydomowej (ekologicznej) oczyszczalni ścieków. Stan techniczno-użytkowy jest dobry. Dodatkową zabudowę stanowi wybudowany w 2011 roku budynek gospodarczo-garażowy, jednakże nie pełniący funkcji garażu, parterowy, wolno stojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, o powierzchni zabudowy 37,4 m², powierzchni użytkowej 30,97 m² i kubaturze 155 m³, znajdujący się w dość dobrym stanie techniczny, przy czym posiadający wady techniczne. Poza wspomnianą zabudową na działce znajduje się nieujawniony na mapie niewielki budynek pełniący funkcję kurnika, do którego przylega blaszany garaż. Pozostała część działki stanowi przydomowy teren zielony – trawnik z nasadzeniami ozdobnych drzewek i krzewów, ale i porośnięty niepielęgnowaną roślinnością trawiastą oraz wewnętrzna komunikacja jako droga dojazdowa z miejscami parkingowymi i alejka chodnikowa. Działka jest ogrodzona, z wyjątkiem ogrodzenia bocznego/zachodniego, uzbrojona w przyłącza do sieci wodociągowej, energetycznej, brak sieci teletechnicznej, gazowej i kanalizacyjnej. Działka nr 40/2 o powierzchni 1,30 ha (tj. 13.000 m²) jest niezabudowana, o kształcie prostokątnym (około 140 m × 90 m), stanowi łąki trwałe, porośnięta jest roślinnością trawiastą, głównie wodolubną (trzcina pospolita) oraz pojedynczymi krzewami i drzewami, znajduje się na tyłach opisanej wyżej działki nr 42/1, z którą ma wspólną granicę. Dla działki została wydana decyzja umożliwiająca wykonanie stawu rybnego typu karpiowego o powierzchni lustra wody 1,04 ha oraz mnicha piętrząco-spustowego o długości leżaka 8,0 m, przy czym w terenie nie wykonano żadnych działań inwestycyjnych. Działka z możliwością dojazdu drogą gruntową gminną o charakterystyce drogi śródpolnej, choć dojazd ten jest utrudniony, przez co najwygodniejszy jest dojazd przez działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym (nr 42/1) lub fizycznie możliwy jest poprzez jedną z działek sąsiednich (nr 43/1 oznaczoną ewidencyjnie jako droga). Działka nie jest objęta planem miejscowym, w studium przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową głównie jednorodzinną, zagrodową, oraz obiektów usług i produkcji o niezbyt dużych rozmiarach. Działka nr 97/4 o powierzchni 0,44 ha (tj. 4.400 m²), jest niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokątnego (około 80 m × 50 m), stanowi teren gruntów ornych, w części porośnięta jest niepielęgnowaną roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi krzewami i drzewami (sukcesja naturalna), w niewielkiej części użytkowana rolniczo wraz z sąsiednią nieruchomością. Działka znajduje się poza terenem zabudowanym, w oddaleniu od dwóch wcześniejszych działek o około 0,7 km, położona jest na skraju lasu. Nad działką przebiega napowietrzna linia energetyczna, najprawdopodobniej niskiego napięcia. Działka z możliwością dojazdu drogą gruntową gminną, o charakterystyce drogi śródpolnej.

Suma oszacowania wynosi 240 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73102052260000660204292660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
15.05.2018 10:00 - 11:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński