Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

Sygnatura: Km 461/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-09-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu, Ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 117, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Paweł Piotr Lewkowicz, położonej przy ,Stankowo, 82-325 Markusy, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00093312/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest we wschodniej części gminy Markusy na obrzeżu Żuław Wiślanych, we wsi Stankowo. Nieruchomość, to działka nr 121/6 o powierzchni 0,0875 ha, utwardzona płytami drogowymi. Działka pełni funkcję drogi dojazdowej do dwóch nieruchomości: nieruchomości rolnej z siedliskiem i siedliska. Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenach zabudowy wiejskiej i mieszkaniowej oraz zieleni ozdobnej przyzagrodowej. Wjazd na działkę bezpośredni z drogi powiatowej.

Suma oszacowania wynosi 8 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 712,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 895,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Elblągu, Ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha