Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Małgorzata Jakubiak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21 sierpnia 2019r. o godz. 12:00  w magazynie przy ulicy Generała Sikorskiego 123C w miejscowości Klaudyn (05-080), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Artykuły gospodarstwa domowego służące do sprzątania  i inne ruchomości


- 97 pozycji protokołu zajęcia
- wartość szacunkowa: 109 276,86zł *) **)
- cena wywołania: 81 957,65zł

*) cena sumaryczna - zgodnie z art. 867 k.p.c.: Jeżeli na licytację została wystawiona znaczna liczba ruchomości,
w obwieszczeniu o licytacji wystarczy ogólnie podać ich rodzaj, liczbę i łączną sumę oszacowania.
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

  Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej. Lista ruchomości wraz z ceną szacunkową dostępna jest w siedzibie kancelarii bądź na stronie internetowej Komornika Sądowego Małgorzaty Jakubiak.

     Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika lub na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. O. w Legionowie 69 1050 1012 1000 0023 5642 8801 wskazując w tytule, iż jest to rękojmia na licytację w sprawie 236/18.

    Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
           
    Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.