OBWIESZCZENIE O I  LICYTACJI  UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI nr GW1K/00011243/3 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-12-2019r. o godz.11:00 w   budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 11/200 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1K/00011243/3, n

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 199/4  o pow.0,0451 ha, całość Br/PsIV, położona w Starym Kurowie przy ul.Leśnej 3, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr GW1K/00011243/3, której zabudowę stanowi budynek gospodarczo-garażowy o pow.zabudowy 231,00 m². Udział 11/200 obejmuje połowę segmentu garażowego w ww. budynku o pow. 22,54 m². Budynek gospodarczo-garażowy jest w zabudowie szeregowej z budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym, parterowy niepodpiwniczony, o tradycyjnej konstrukcji i technologii budowy, wybudowany przed 1939 r. W budynku znajduje się  5 segmentów garażowych  i 3 segmenty gospodarcze, użytkowane przez kilku współwłaścicieli mających udziały w  nieruchomości. Stan techniczny budynku określa się jako niezadowalający. 
Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej
Suma oszacowania udziału 11/200 wynosi: 3 000,00 zł 
Cena wywołania udziału 11/200 wynosi:     2 250,00 zł 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00 zł- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454  lub w kasie kancelarii.  Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, zaś akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww.  terminie w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich I Wydział Cywilny ul. Rynek 2-3, pod sygn. akt  I Co 584/19. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 (Dz.U.z 2015 poz.626 art.2 pkt 3)od 01 stycznia 2016 r nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty 2% podatku obliczonego od wartości rynkowej rzeczy, poza wyjątkami określony w ustawie.