Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Skawina, dnia 22.04.2022
Kamil Tytoń       Kancelaria Komornicza nr VI w Skawinie
ul. Rynek 8, 32-050 Skawina
tel. (12) 312-05-46
e-mail: kancelaria@skawinakomornik.pl          www.skawinakomornik.pl
Sygn. akt GKm 96/21


O B W I E S Z C Z E N I E

o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Kamil Tytoń Kancelaria Komornicza nr VI w Skawinie Kamil Tytoń na  podstawie art. 867 k.p.c. w zw. z art. 1013[6] §1 k.p.c. w zw. z art. 879[1]-[11]  k.p.c. ogłasza, że: od dnia 25.05.2022r. od godz. 9:00 do dnia 01.06.2022r. do godz. 14:00, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się,

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości dłużników Świętek Krystyna, Wieczorek Anna (udziały po 1/2) opisanej jako:
działka nr 572/2 położona w miejscowości Szarów (gm. Kłaj, pow. wielicki, woj. małopolskie) o numerze KW KR2I/00010429/1. Działka ma pow. 0,06 ha, ma kształt trapezu prostokątnego, położona jest w terenie płaskim. Nieruchomość położona bezpośrednio przy drodze publicznej asfaltowej. Brak jest urządzonego wjazdu na działki od drogi publicznej, wjazd i dostęp urządzone przez teren sąsiadującej nieruchomości zabudowanej. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim otoczeniu terenów zabudowanych, działka sąsiadująca zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym. Na gruncie, w tym wzdłuż ogrodzenia, nasadzenia roślinne - drzewa i krzewy, na działce mała architektura (m.in. nieczynna fontanna z kamienia). Teren ogrodzony ogrodzeniem wspólnym z sąsiadującą działką zabudowaną nr 573/1. Teren uzbrojony w sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacyjna. Przez teren działki w jej środkowej części przebiega gazociąg wysokoprężny: gazociąg DN500, gazociąg DN250, gazociąg DN100. Według planu zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w terenie ZN-tereny użytków zielonych (przeważająca część), MN-zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niewielki fragment w narożniku działki), KDL-tereny komunikacji drogowej (niewielka część wzdłuż drogi).

Sumę oszacowania w/w nieruchomości wynosi 14.580,00 złotych.

Cena wywołania wynosi 10.935,00 złotych, to jest 3/4 ceny oszacowania.

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę  1.458,00-zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 68 1090 1665 0000 0001 4286 8447 podając na dowodzie wpłaty sygn. akt sprawy: GKM 96/21 oraz dane wpłacającego lub w gotówce. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Obecnie brak jest funkcjonalności uiszczenia rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

    Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://e-licytacje.komornik.pl/ . Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem w/w systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem dowolnie wybranego komornika sądowego.

    Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po wcześniejszym uzgodnieniu godziny). Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. 517-012-272 i na stronie: www.skawinakomornik.pl.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

                                                                          Komornik Sądowy
                                                                              Kamil Tytoń

Pouczenie:
Kodeks postępowania cywilnego.
art. 867[1]
§ 1 Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
art. 867[2]
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
art. 867[3] Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.
art. 870
§ 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.
art. 879[8] W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
art. 872
§ 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
§ 2. [...] w razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.
art. 873. O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
art. 879[4]
§ 4 W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
art. 879[6]
§ 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
§ 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.
art. 879[7] O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
art. 879[9] Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona  gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika (obecnie brak jest funkcjonalności uiszczenia ceny nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego).
art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
art. 986[7]
§ 4. W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 986[8]
§ 1 Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431).
§ 7.
1.Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.
2.Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.
§ 8.
1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.
3. Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.
§ 9.
1. Złożenie rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. Za chwilę złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym uważa się chwilę nieodwracalnego zainicjowania procedury uiszczenia rękojmi za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego rękojmię.
2.  Jeżeli użytkownik składa rękojmię bezpośrednio komornikowi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu przez komornika złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym.
3. Jeżeli użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu tego faktu przez komornika w systemie teleinformatycznym.
4. W przypadku, o którym mowa w art.867 zn.1 par.1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje z chwilą zgłoszenia przystąpienia do przetargu.
§ 10.
1.Dokonanie postąpienia wymaga:
1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;
2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu;
3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.
2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.
3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.
§ 11.
1.Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji.
2.W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cen