Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 2127/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2022 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie z siedzibą przy Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój 144, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością : Tadeusz Kondlewski, Jacek Kondlewski, położonej przy ul. Józefa Wybickiego 106, 84-207 Bojano, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00058640/6
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/28 o powierzchni 7.189 m2. Na nieruchomości usytuowane są budynek produkcyjno-magazynowy wolnostojący z częścią biurowo-socjalną, budynek warsztatowy z częścią mieszkalno-socjalno-biurową oraz magazynem + przyległa do niego wiata, budynek mieszkalny w trakcie realizacji, budynek produkcyjno-magazynowy w budowie, garaż dwustanowiskowy. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1GIWytgpghYRZS7n2F45313_f9eM-th2s/view Nieruchomość w części opodatkowana jest podatkiem VAT 23 %. Wskazana poniżej suma oszacowania jest kwotą brutto.

Suma oszacowania wynosi 1 193 536,19 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 895 152,14 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 353,62 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Gdańsku 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Wejherowie mieszczącym się pod adresem: Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Ponadto informuję, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wejherowie Adm.-0100-80/19 protokół opisu i oszacowania przedmiotwej nieruchomości przed terminem licytacji będzie można przeglądać w czytelni akt po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Sekcji do Rozpoznawania Spraw Egzekucyjnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Adam Grzona