Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Paweł Dębski

Kancelaria Komornicza, Zwycięstwa 148,  Koszalin,   75-613 Koszalin

tel. 570752405 / fax. 

Sygnatura: gkm 93/21OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI w trybie e-licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Paweł Dębski podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego odbędzie się licytacja elektroniczna następujących ruchomości:Lp.Nazwa ruchomościSuma oszacowaniaCena wywołaniaData rozpoczęcia licytacjiData końca licytacji
1 wózek widłowy 5T z przeciwwagą TYP CPCD50F z 2012 roku60 270,00 zł
49000,00 zł netto + 23% VAT
45 202,50 zł*19.07.2022 10.0026.07.2022 10.00

cena za sztukę

*) cena wywołania zawiera podatek VATWyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Koszalińska 67, 75-900 Koszalin.

W dniu 15.07.2022 w godzinach od 10:00 do 10:30


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻBN BGŻBNP Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie 66 1600 1462 1876 2876 8000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 kpc

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 kpc

§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 kpc

Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 kpc

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.Komornik Sądowy

Paweł Dębski