Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Wojciech Malinowski

Kancelaria Komornicza, Ożarowska 6A,  Sandomierz,   27-600 Sandomierz

tel. 15 832 3603 / fax. 

Sygnatura: KM 472/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 24.10.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  ,Zawierzbie,  27-650 Samborzec, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych SR Sandomierz (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00052680/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa niezabudowana, rolna, składająca się z działek o nr ewid. 223/1 i 224/3 o łącznej pow. 0,5048 ha, położonej w miejscowości Zawierzbie, 27-650 Samborzec.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  31.10.2022 o godzinie: 10.00 .

Suma oszacowania wynosi 51 386,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 540,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 139,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Wojciech Malinowski