Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Rojewski

Kancelaria Komornicza, ul. Limanowskiego 29/3,  Poznań,   60-744 Poznań

tel. (061) 863 07 93 / fax. 

Sygnatura: KM 995/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 21.09.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Grobelnego 21, 60-177 Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Młyńska 1a, Poznań, 61-729 Poznań)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1P/00078003/2.

Opis nieruchomości:
Działka nr 26/189, o powierzchni 489 m2, położona w Poznaniu przy ul. Józefa Edwarda Grobelnego 21, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/00078003/2. Nieruchomość jest zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 257,94 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.09.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 966 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 724 650,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 96 620,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1600 1462 1828 5853 4000 0003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Rojewski