Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Łukasz Rykalski

Kancelaria Komornicza, Lompy 11,  Gliwice,   44-100 Gliwice

tel. 323371922 / fax. 323371922

Sygnatura: Km 30/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach Łukasz Rykalski na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 09.00 w dniu 26.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości  położonej przy  Potokowa 2, 44-160 Rudno, dla której  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwice) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00010848/6.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa budowlana, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z zabudową gospodarczą, położona w Rudnie, przy ul. Potokowej 2, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o nr KW GL1G/00010848/6. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 0,3305 ha, przy czym tereny mieszkaniowe zajmują powierzchnię 0,1829 ha (działka nr 817/9), a pozostałą część stanowią łąki trwałe (działki nr 703/135 oraz 704/135). Pomiędzy zapisami w księdze wieczystej i rejestrze gruntów występuje niezgodność odnośnie numeracji działek oraz powierzchni całej nieruchomości. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty rolne. W pobliżu szkoła podstawowa, kościół, karczmy oraz punkty handlowo-usługowe. Działka mieszkaniowa (nr 817/9) ma regularny kształt, zbliżony do trapezu. Posesja jest ogrodzona i ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Dojazd do budynku i garażu został utwardzony kostką betonową. Działka wyposażona w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną - szambo, elektroenergetyczną. Znajdujący się na posesji budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, podpiwiniczony, ma powierzchnię użytkową 140,60m2. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach żelbetonowy, czterospadowy pokryty papą. Stolarka okienna PCV. Drzwi płycinowe, pełne i przeszklone. Elewacja pokryta tynkiem malowanym. Ściany wewnętrzne budynku pokryte są tynkami cementowo-wapiennymi. Ogrzewanie piecem na węgiel w piwnicy. Instalacje wewnątrz budynku są sprawne, stan techniczny elementów konstrukcyjnych ścian jest średni, standard wykończenia pomieszczeń i wyposażenia jest niski. Na terenie działki znajdują się również dwa budynki gospodarcze - stodoła i chlewik. Stodoła ma powierzchnię ok. 96m2, a chlewik ok. 45m2. Działki nr 7043/135 oraz 704/135 położone są na północ od ulicy Gliwickiej w Rudnie, bez dostępu do drogi publicznej. Przylegają do siebie i łącznie mają kształt regularny, zbliżony do trapezu. Działki nie są ogrodzone.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  02.02.2023 o godzinie: 14.00 .

Suma oszacowania wynosi 286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 600,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 06124043021111001060608575 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Łukasz Rykalski