Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
 dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko 
Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie 30-633 Kraków, ul. Wielicka 181A/24
tel.: 126573149, fax: 126585196, www.komornik1.pl,  email: krakow.busko@komornikid.pl
konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Krakowie 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291 

GKm 221/19, Km 280/19, Km 445/19, Km 365/21

Kraków, dnia 2023-05-26
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza nr II w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 952 kpc oraz art. 986 ze zn. 4 kpc w zw. z art. 1004 kpc, że w dniu 20.07.2023 o godz. 11:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA  LICYTACJA

udziału w wysokości 360/10000 części w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal niemieszkalny SP 1 położony w Krakowie przy ul. Dekarzy 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr P-33, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/00407239/2 wraz z udziałem w prawie własności działek nr 757/1 i nr 757/4 o łącznej powierzchni 0,26 ha objętych księgą wieczystą nr KR1P/00016142/7 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony. Lokal niemieszkalny SP 1 stanowiący garaż wielostanowiskowy o powierzchni 709,8600 m2, położony jest na kondygnacji 0,0 budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W ramach udziału 360/10000 części w nieruchomości lokalowej właściciel ma prawo do wyłącznego korzystania z jednego miejsca postojowego o numerze 18 o powierzchni 16,42m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej. Rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 13.07.2023r. o godz. 11:00 i zakończy w dniu 20.07.2023r. o godz. 11:00.
Udział w wysokości 360/10000 części nieruchomości KR1P/00407239/2 oszacowany jest na kwotę: 35 636,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę:  26 727,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 3 563,60 zł tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr 41 1020 2892 0000 5002 0441 7291  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/1 w Krakowie podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,
czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
Nieruchomość można oglądać w dniu 12.07.2023r. o godz. 16:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.