Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch w sprawie egzekucyjnej przeciwko:
  Patryk Skoczyński

na podstawie art. 945§1 kpc oraz art.945 §2 kpc zawiadamiam oraz  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2024 o godz. 12:00 w: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Idy Piecuch, 58-100 Świdnica, ul. Żeromskiego 40/2 zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości położonej:
58-140 Jaworzyna Śląska, ul. 1-go Maja 56/4,
dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą  nr KW 49133 [NKW: SW1S/00049133/2].


Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.
Osoby trzecie, których prawa do nieruchomości nie zostały ujawnione w opisie nieruchomości, mogą je zgłosić na trzy dni przed terminem licytacji nieruchomości.


        Asesor Komorniczy                                                                            Komornik Sądowy
          Kamil Kaczyński                                                                                   Ida Piecuch


Zgodnie z art. 950 kpc Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia (od dnia terminu protokołu opisu i oszacowania w kancelarii komornika). 
Komornik stronom oraz znanym mu uczestnikom nieobecnym na terminie opisu i oszacowania z urzędu NIE DORĘCZA protokołu opisu i oszacowania. Strony oraz uczestnicy mają możliwość złożenia wniosku do Komornika o doręczenie odpisu protokołu opisu i oszacowania.    
Zgodnie z art. 946§1 kpc Na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości. 
Protokół opisu i oszacowania odbędzię się w wyznaczonym terminie w kancelarii Komornika również pod nieobecność stron postępowania egzekucyjnego. 
Zgodnie z art. 136§ 1 kpc w związku z art.13§2 kpc strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać Komornika o każdej zmianie swego zamieszkania.
Zgodnie z art. 136§ 2 kpc w związku z art. 13§2 kpcw razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Komornikowi znany. 
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika (art. 767 § 1 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 k.p.c.). Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767 § 2 k.p.c.). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 § 3 k.p.c.). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu (art. 767 § 31 k.p.c.). Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie w kancelariach komorniczych oraz w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych. Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sądów powszechnych w formie umożliwiającej edycję jego treści. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi na żądanie strony lub uczestnika, jeżeli urzędowego formularza skargi im nie doręczono (art. 767 § 32 k.p.c.). Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana (art. 767 § 4 k.p.c.). Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy (art. 767 § 5 k.p.c.).
Skarga na czynność komornika podlega opłacie sądowej.