Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Gotfryd Nowak

Kancelaria Komornicza, Staszica 13, Starachowice, 27-200 Starachowice

tel. 41 275 43 47 / fax. 41 275 43 47

Sygnatura: KM 831/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-10-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Starachowicach z siedzibą przy Staszica 13, 27-200 Starachowice, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Ostrowiecka 21, 27-200 Starachowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1H/00040647/2.
Opis nieruchomości:
O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 27-10-2020 roku o godz. 9,00 w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy ul. Staszica 12 sala I odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości dłużnika: Prefabryka sp. z o.o. opisanej jako prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako położona w obrębie 07 działka nr 884/12 o powierzchni 1,4140 ha oraz budynek produkcyjny z częścią administracyjno-socjalną o powierzchni użytkowej 8.320,55 m2, budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 43,05 m2 oraz budowle i urządzenia stanowiące przedmiot odrębnej własności mające urządzoną księgą wieczystą numer KI1H/00040647/2 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach przemysłowych opisanych jako tereny o przewadze produkcyjno - magazynowych z dopuszczeniem usług ogólnomiejskich i mieszkalnictwa. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7.099.423,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 4.732.948,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmia stanowi kwotę 709.942,30 zł Nieruchomość można oglądać w dniu 13-10-2020 roku od godziny 09.00 do 09.30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie sa ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną ogłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będa uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Komornik

Suma oszacowania wynosi 7 099 423,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 4 732 948,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 709 942,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 53102026740000250200032672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 09:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Gotfryd Nowak


Kategoriamagazyny i hale

Powrót