Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik

30-074 Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 108/4

12 4295018 krakow.ogrodnik@komornik.pl

Komornik przyjmuje: wt. 09:00-12:00 i 14:00-17:00

W odpowiedzi podać: sygn.akt: Km 3308/18

Kraków, dnia 25.11.2020 r.Sygn. akt I Co 455/20/K


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Krakowie Krzysztof Ogrodnik na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2021 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika pod adresem ul. Kazimierza Wielkiego 108/4, 30-074 Kraków odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA

W TRYBIE EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ


udziału dłużnika Stelmach Elżbieta w wysokości 1/8 części niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 322/3 o pow. 0,80 ha, położonej w miejscowości Balice, gmina Zabierzów, posiadającej księgę wieczystąnr KR2K/00042957/6 założoną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.


Suma oszacowania udziału dłużnika w nieruchomości wynosi 177 985,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 488,75 zł


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
17 798,50 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmię należy złożyć w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika nr:

79 1020 2892 0000 5102 0440 2202 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Krakowie


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż nieruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki nieruchomości.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy(art. 871 kpc w zw. z art. 1013 (6) § 1 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Krzysztof Ogrodnik
Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje (...) mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Zgodnie z dyspozycją art. 300 § 2 kodeksu karnego kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że zbywa, darowuje, rzeczywiście lub pozornie obciąża zajęte składniki swojego majątku podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Kategoriagrunty
Powierzchnia0
Typ działkipod inwestycję

Powrót