Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem

Bogusław Klocek

Kancelaria Komornicza, Kasprowicza 20, Zakopane, 34-500 Zakopane

tel. (18)200 11 72 / fax. (18)200 11 72

Sygnatura: KM 629/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2021 o godz. 09:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Pobóg - Ruszkowski Filip Michał, położonej przy , 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze 00038694/4.
Opis nieruchomości:
udział 1750/3200 części nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 18/4 położoną w Zakopanem w obrębie 13, powiat tatrzański, województwo małopolskie, na której posadowiony jest stragan handlowy nie związany z gruntem. Zgodnie z oświadczeniem współwłaściciela nieruchomość nie jest objęta umową dzierżawy Działka nr 18/4 położona jest w przeważającej części w terenie oznaczonym w Planie symbolem 3.U – tereny zabudowy usługowej oraz wzdłuż drogi publicznej w obszarze ok. 25m2 w terenie oznaczonym symbolem 1d.KDd – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Działka o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego o wymiarach ok. 4,5m x 53,5m, częściowo zabudowana straganem drewnianym nietrwale z gruntem związanym, w przeważającej części płaska oraz w części północnej o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku północnym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa związana z obsługą turystów – liczne punkty gastronomiczne, handlowo – usługowe, kolejka na Gubałówkę, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, nieliczne działki niezabudowane – łąki, nieużytki, lasy, zabudowa pensjonatowa oraz budynki z pokojami gościnnymi. Ulica Droga Stanisława Zubka stanowi przedłużenie ulicy Gubałówka i jest jedną z najważniejszych atrakcji regionu. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Droga Stanisława Zubka o nawierzchni asfaltowej. Budynek drewniany straganu handlowego, nietrwale z gruntem związany, posadowiony również na działce nr 18/2, obiekt parterowy, wyposażony jedynie w instalacje elektryczną. Atrakcyjność lokalizacyjna: najwyższa w skali miasta dla celów niemieszkalnych (handlowo – usługowych), jedna z głównych atrakcji turystycznych w Zakopanem. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zakopanem, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr NS1Z/00038694/4.

Suma oszacowania wynosi 125 766,36 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 324,77 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 576,64 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 02 1910 1048 2116 0890 3192 0001.

W związku z faktem, że egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art 871 kpc w zw. z art. 1013 z indeksem 6 kpc. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł (pięćset złotych), obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny , nie mniej jednak niż 500,00 zł (pięćset złotych), przy czym reszta powinna byc uiszczona dnia następnego w godzinach urzędowania kancelarii lub do na konto do godziny 18.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

W związku z pojawiającymi się próbami wpływania na licytantów do odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem ruchomości-nieruchomości po cenach wywołania, komornik informuje, że każda sygnalizowana próba zastraszenia innego licytanta lub próba przekupstwa w zamian za odstąpienie od licytacji będzie zgłaszana organom ścigania(art.305  § 1Kodeksu karnego "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumieniez inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany"). Ponadto informuję, że przy licytacji mogą być obecni wezwani funkcjonariusze Policji. Kancelaria komornika mieści się w budynku wyposażonym w monitoring z utrwalaniem materiału.

Komornik Sądowy

Bogusław Klocek


Kategoriainne

Powrót