Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2021 roku o godz. 10:00 pod adresem: Leszczyna 186, Leszczyna odbędzie się druga licytacja ruchomościDokładny wykaz ruchomości dostępny jest pod adresem:

https://www.bochnia.sr.gov.pl/sprawa-gkm-6220-280421-obwieszczenie-o-terminie-licytacji,new,m2,227.html,454https://www.bochnia.sr.gov.pl/index.php?p=m&idg=m2,227


Powyższy link należy skopiować i wkleić do pola wyszukiwania w przeglądarce.Sprzedaż  podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 09:40 do godz. 10:00 w miejscu licytacji.

Informuję, że jeżeli przedmiotem licytacji są dwie lub więcej ruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, według której mają być one wystawione na sprzedaż. Jeżeli dłużnik nie skorzysta z tego prawa ruchomości będą licytowane w kolejności wskazanej w obwieszczeniu.

Jednocześnie informuję, że sprzedaż ruchomości będzie następowała zbiorami rzeczy. Jako zbiór rzeczy rozumie się wszystkie ruchomości określone jedną pozycją obwieszczenia. Oznacza to, że jeżeli pod pozycją obwieszczenia występuje więcej niż jedna sztuka ruchomości to możliwy jest zakup wyłącznie wszystkich ruchomości z pozycji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz  nabywcy  bez  zastrzeżeń,  jeżeli  osoby  te  przed  rozpoczęciem  przetargu  nie  złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Przystępujący  do  przetargu  jest  obowiązany  złożyć  rękojmię  w  wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,  któremu  udzielono  przybicia,  zatrzymuje  się;  pozostałym  licytantom  rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Rękojmi  nie  składa  wierzyciel  przystępujący  do  przetargu,  któremu  przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed ta wierzytelnością znajdują pokrycie  w cenie wywołania. Jeżeli wierzytelność jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym  przypadku  do  różnicy  między pełną  rękojmią    a  wartością  wierzytelności,  w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Licytacja odbywa się publicznie.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo  do  udziału  w  przetargu powinno  być  stwierdzone  dokumentem  z podpisem  urzędowo  poświadczonym,  chyba  że  chodzi  o  pełnomocnictwo  udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy  jednak  cena  nabycia  przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset  złotych,  przy  czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii   komorniczej   lub   na   rachunek   bankowy   komornika   do   godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu  przybicia,  komornik  wznowi  niezwłocznie  przetarg  tych  samych  ruchomości, rozpoczynając  od  ceny  wywołania,  przy  czym  opieszały  nabywca  nie  może  nadal uczestniczyć  w  licytacji.  W  razie  niezapłacenia  w  terminie  reszty  ceny  płatnej  dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie  określenia rodzajów  i  zakresu  informacji  przekazywanych  organom  podatkowym przez  sądy,  komorników  sądowych  i  notariuszy  oraz  terminu,  formy,  z  uwzględnieniem formy  wypisu  aktu i  sposobu  ich  przekazywania (Dz.  U.  Nr  156,  poz.  1640  z późn. zm.),  w przypadku  sprzedaży  ruchomości,  będącej  własnością  dłużnika,  który  na  podstawie odrębnych przepisów jest przedsiębiorcą, komornik w oparciu o art.18  ustawy  z  dnia  11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) wystawia fakturę VAT w imieniu i na jego rzecz.


Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.


                                                                                                                                           Komornik Sądowy

                                                                                                                                         mgr Przemysław Bidas


Pouczenie:

 1. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

 § 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości. ( art. 869 kpc ) 2. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. ( art. 871 kpc )

 2. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

 § 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

 § 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

 § 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. (art. 872 kpc)

 § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruohomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

 § 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie - temu, na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.

 § 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.

 § 4. W razie nie zgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do nie sprzedanych rucohomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja. (art. 875 kpc)

 4. Osoba nabywająca rzecz na licytacji publicznej u komornika sądowego, staje sie jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinna ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. (art. 879 kpc).Kategoriamateriały przemysłowe

Powrót