Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Jarosław Ziętara

Kancelaria Komornicza, ul. Cystersów 26C/6, Kraków, 31-553 Kraków

tel. 124139385 / fax. 124139385

Sygnatura: KM 931/17 i in.


Sygn. akt KM 931/17 i in.                              


                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Jarosław Ziętara zawiadamia na podstawie art. 955 k.p.c. w  związku z art. 953 k.p.c. że w dniu  15.10.2021 o godzinie 09:00 w sali nr B-130 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


                                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

ułamkowej części nieruchomości - udziału w wysokości 5249 /60000 w prawie własności nieruchomości - lokalu niemieszkalnego nr 1U  w budynku  nr 17 położonym przy ul. Sołtyka w Krakowie. 


Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza o numerze: KR1P/00346896/9. 
Ww. ułamkowa część nieruchomości stanowi własność dłużnika: Tomaszewska (poprzednio Batko) Aleksandra
Ww. ułamkowa część nieruchomości oszacowana jest na kwotę ...............................................8 600,00  zł 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę.............6 450,00 zł
Postąpienie wynosi: 65,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 87 8619 0006 0030 0325 8088 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość której dotyczy wpłata rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.


Nieruchomość można oglądać w dniu 5.10.2021 roku w godz. 17:30 - 17:45 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 6.10.2021 roku podczas przyjęć interesantów tj. wtorek w godz. 11:00 - 17:00. W ciągu  3  dni bezpośrednio poprzedzających termin licytacji wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny, Kraków ul. Przy Rondzie 7.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                                                                                                                KOMORNIK SĄDOWY
                                                                                                                                                   Jarosław Ziętara
Otrzymują do wiadomości:
1. Werzyciel/pełnomocnik  2. Dłużnik/kurator  3. Uczestnicy 4. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 

5. Urząd Miasta Krakowa 6. KRK 7. a/a

                             
POUCZENIE 1. Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.
2. Zgodnie z art.767§1 KPC na czynności komornika przysługuje skarga jak  również na zaniechanie dokonania czynności przez komornika. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od daty, w której czynność powinna być dokonana (art.767§4 KPC). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem..


Kategorialokale użytkowe
Wielkość udziału5249/60000

Powrót