Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Andrzej Kopacz

Kancelaria Komornicza, Rejtana 53A, Rzeszów,  36-326 Rzeszów

tel. 172306420 / fax. 172306420 www.rzeszowkomornik.pl

Sygnatura: Km 614/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Rzeszowie Andrzej Kopacz podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11.00 w dniu 25.11.2021 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 1013§ 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 879i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Działka nr 3698/1 , 36-065 Dynów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  RZ2Z/00034731/3.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  02.12.2021 o godzinie: 11.00 .

Opis nieruchomości:
Działka nieużytkowana i niezabudowana. Teren nie jest ogrodzony, porośnięty skupiskami drzew pochodzącymi prawdopodobnie z samosiewu naturalnego z gruntów sąsiednich o charakterze nieregularnym (m.in. osika, brzoza) oraz dziką roślinnością (teren zachwaszczony i zakrzaczony). Na działce brak śladów prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych. Stan techniczno-użytkowy działki nr 3698/1, o powierzchni 6,3114 ha (wieloużytkowa), w tym: - grunt orne: (RIVa - 3,9773ha; RIVb - 1,4997ha) - pastwiska trwałe: (PsIV - 0,3923ha; PsV - 0,1269ha) - grunty leśne: (LsIV - 0,0494ha) - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych: (Lzr-PsIV - 0,2464ha) - nieużytki:(N - 0,0194ha) Ukształtowanie terenu oraz cechy geometryczne działki są mniej korzystne. Teren działki jest nierówny, pochyły. Kształt działki jest nieregularny. Dostęp do drogi publicznej - do działki prowadzą wydzielone geodezyjnie działki drogowe (użytek dr)asfaltowa i gruntowa będące własnością Gminy. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej działki (uzbrojenie sieciowe) - teren działki przecina sieć wodociągowa i przy granicy linia elektroenergetyczna.

Suma oszacowania wynosi 93 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 350,00 zł. Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 380,00 zł. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: PKO BP I O/RZESZÓW 02 1020 4391 0000 6202 0004 6961 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne (obecnie brak funkcjonalności-  wpłata wyłącznie gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenie:

Kodeks postępowania cywilnego.

art.  867 1 § 1 Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

§ 2.  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3.  Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

art.  867 2§ 2W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3.  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§ 4.  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Art.  8673 Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

art.  870 § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.

§ 2.  Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

§ 3.  Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.

§ 4.  Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

art.  8798W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

art.  872 § 1.  Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

§ 2.  ...w razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

§ 3.  Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.

§ 4.  Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

art.  873.  O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

art. 8794§ 4 W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

art. 8795 § 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

(Obecnie z uwagi na brak funkcjonalności wyłącznie gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika)

§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym art. 8796 § 1Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

§ 3.  Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.

Art. 8797 O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

art. 8799 Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (obecnie brak funkcjonalności- wpłata wyłącznie gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika).

Art. 971.  Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Art. 981.  Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

Art. 9867§ 4.  W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.

§ 5.  Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Art. 9868 § 1 Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

§ 2.  Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 3.  Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431).

§ 7. 

1.Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.

2.Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.

§ 8. 

1.Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.

2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.

3.Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.

§ 9. 

1.Złożenie rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. Za chwilę złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym uważa się chwilę nieodwracalnego zainicjowania procedury uiszczenia rękojmi za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego rękojmię.

2. Jeżeli użytkownik składa rękojmię bezpośrednio komornikowi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu przez komornika złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym.

3.Jeżeli użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu tego faktu przez komornika w systemie teleinformatycznym.

4.W przypadku, o którym mowa w art.867 zn.1 par.1 zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje z chwilą zgłoszenia przystąpienia do przetargu.

§ 10. 

1.Dokonanie postąpienia wymaga:

1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;

2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu;

3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.

2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.

3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.

§ 11. 

1.Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji.

2.W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.
Komornik Sądowy

Andrzej Kopacz


Kategoriagrunty
Powierzchnia [ha]6,31140
Powierzchnia [m^2]63114
Typ działkirolno/leśna
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót