Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie
Sebastian Drabik Kancelaria Komornicza nr II w Liszkach
Kancelaria Komornicza 32-060 Liszki,  Liszki 2
tel.: 500 512 701, fax: , www.komornikdrabik.pl,  email: sebastian.drabik@komornik.pl
konto: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24 1600 1462 1839 0655 1000 0001 
Sygn. akt GKm 25/21
Liszki, dnia 25.11.2021
w odpowiedzi podać: sygn. akt  GKm 25/21OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Sebastian Drabik Kancelaria Komornicza nr II na podstawie art. 879 ze zn. 4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:  


19-01-2022 o godz. 09:30


rozpocznie się pierwsza licytacja elektroniczna ruchomości należących do dłużnika:

samochód osobowy marki Toyota Yaris nr rejestracyjny KR5X417 rok produkcji 2007, suma oszacowania: 12400,00 zł brutto.

Przebieg pojazdu: 161398 km, nr VIN: VNKKC96310A101216

Przetarg zostanie zakończony w dniu 27-01-2022 o godz. 10:00.


Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: 
https://e-licytacje.komornik.pl 


Ceną wywoławczą przedmiotowej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu, tj. kwota w wysokości 9300,00 zł.


Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wysokości 10 % ceny oszacowania - tj. kwotę w wysokości 1.240,00 zł bądź najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto urzedowe tut. komornika o numerze: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 24 1600 1462 1839 0655 1000 0001   w tytule przelewu wpisując wadium oraz sygnaturę sprawy. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.


Pojazd będący przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu 12-01-2022 w godz. 10:00 do 11:00 pod adresem:
 ul. Wrzesińska 13, 31-031 Kraków (parking).


Komornik zastrzega, że licytacja może nie dojść do skutku bez podania przyczyny.


Zgodnie z art. 867 § 1 ze zn. 2 kodeksu postępowania cywilnego - prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.  Zgodnie z art. 879 ze zn. 9 kpc - Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
                                                                                                     K O M O R N I K

Sebastian Drabik


Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom
rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta
wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.  Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie
niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z
pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności
jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość
rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. 


W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo,
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. 
Użytkownik systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną będący pełnomocnikiem,
przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej
jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje
w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do
oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one
sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu
wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej
zdolność prawną.  


Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.  Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.  Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona w terminie tygodnia w ciągu tygodnia od dnia zawiadomienia o przybiciu. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. 
Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. O ściągnięciu od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.  Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.  Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów o sprzedaży ruchomości, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. W przypadku ruchomości wymienionych w art. 864 § 2 czas trwania przetargu można skrócić do co najmniej dwóch dni, z zachowaniem warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.


                                                                                                     K O M O R N I K

 Sebastian Drabik

                                       
Kategoriasamochody osobowe
Kolorniebieski
MarkaToyota
Nadwoziehatchback
Rodzaj paliwadiesel
Skrzynia biegówmanualna
Uszkodzonynie
Pojemność silnika [cm^3]1364
Klimatyzacjamanualna
WyposażenieABS , poduszka powietrzna, elektryczne szyby, komputer pokładowy, inne
Informacje dodatkoweinny
Rodzaj napęduprzednia oś
Rok produkcji [rok]2007
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót