Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu
Dariusz Szydłowski - Kancelaria Komornicza V w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul.  Wł. Jagiełły 32
tel/FAX: (+48) 33 848 50 64  tel/SMS: (+48) 538 357 670  
email: oswiecim.szydlowski@komornik.pl
www.oswiecim.komornik.pl 
Konto: ING B.Śl. S.A. nr: 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043 
Sygn. akt V Km 853/20
Oświęcim dnia 11.05.2022  r.


*1022051100005*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiuz/s kancelarii w  Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w sprawie egzekucyjnej p-ko dłużnikowi Kania Łukasz przystąpi w dniu 05.07.2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Kancelarii Komornika przy ul. Jagiełły 32, Oświęcim 32-600 do:


P I E R W S Z E J    L I C Y T A C J I


udziału w wysokości 12/16 w nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Babice 32-600 w rejonie ul. Tyskiej, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/00055497/4 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Nieruchomość złożona z działek nr 1379 i 1380/1 o łącznej powierzchni 0,1658 ha.


Teren na którym położony jest przedmiot wyceny nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/105/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. działka nr 1380/1 oraz część działki nr 1379 położone są na obszarze użytków rolnych, oznaczone symbolem R; część działki nr 1379 położona jest w strefie odziaływania sieci infrastruktury technicznej, linie elektroenergetyczne.


Udział w wysokości 12/16 w nieruchomości oszacowany został na kwotę 9 043,00 zł. 


Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 6 782,25 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć Komornikowi rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 904,30 zł.


Opisaną rękojmię należy złożyć Komornikowi w jeden z następujących sposobów: 
– gotówką w Kancelarii Komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;
– przelewem na rachunek bankowy Komornika Dariusza Szydłowskiego w: 
ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043
(uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację)


Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia. W wypadku, gdy cena nabycia nieruchomości jest wyższa niż 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł. Reszta należności powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy (art. 871 Kpc).


Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kancelarii Komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.licytacje.komornik.pl, @ Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zdjęcia przedmiotowej nieruchomości znajduja się na stronie internetowej kancelarii: www.oswiecim-komornik.pl. Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika – tel. 33 848 50 64  /  tel. kom. 538 357 670.
  

K O M O R N I K 
Dariusz Szydłowski
Pouczenie: 
Na podstawie przepisów Ustawy z dn. 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, nabycie nieruchomości we wskazanym trybie może skutkować obowiązkiem prawnopodatkowym PCC. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów – jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt. 3 Ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy, obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym oraz powstaje on z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, tj. Postanowienia Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Kategoriagrunty

Powrót