Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Michał Zarzycki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 4, Siedlce,  08-110 Siedlce

tel. 25 631 65 96 / fax. 

Sygnatura: Km 673/19
Siedlce, dnia 17-05-2022 r.
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki na podstawie art. 954 kpc w zw. z art. 1013 (6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  14-07-2022 r. o godz. 9.30 w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michała Zarzyckiego mieszczącej się w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 4/4    odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA

- prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Wólce Proszewskiej, gm. Mokobody, stanowiącej działkę rolno-leśną nr 418 (obręb 19 Wólka Proszewska) o pow. 0,8907 ha, objętą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą SI1S/00082035/2 przysługującego dłużnikom Krzysztof Stanisław Talacha, Jolanta Talacha
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                         48 800,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                  36 600,00 zł
Wysokość rękojmi:                                                                                           4880,00 zł


 - prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej we wsi Zaliwie-Szpinki, gm. Mokobody, stanowiącej działkę  nr 209/1 (obręb 24 Zaliwie-Szpinki) o pow. 1,7928 ha, objętą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą SI1S/00082035/2 przysługującego dłużnikom Krzysztof Stanisław Talacha, Jolanta Talacha. UWAGA: Nieruchomość nie posiada bezpośrednieg dostępu do drogi publicznej.
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                         58 600,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                   43950,00 zł
Wysokość rękojmi:                                                                                           5860,00 zł


 - prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w  Mokobodach, stanowiącej działkę  nr 476 (obręb 11 Mokobody) o pow. 0,9440 ha, objętą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą SI1S/00115572/9 przysługującego dłużnikom Krzysztof Stanisław Talacha, Jolanta Talacha
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                         31 600,00 zł 
Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                   23 700,00 zł
Wysokość rękojmi:                                                                                            3160,00 zł


- prawa własności niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej we wsi Zaliwie-Szpinki, gm. Mokobody, stanowiącej działkę  nr 315/2 (obręb 24 Zaliwie-Szpinki) o pow. 1,80 ha., objętą  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą SI1S/00115572/9 przysługującego dłużnikom Krzysztof Stanisław Talacha, Jolanta Talacha
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi:                                         59 300,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi:                  44 475,00 zł
Wysokość rękojmi:                                                                                           5930,00 zł


Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach  59 1020 4476 0000 8102 0311 0657 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość rękojmi jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania (art. 8671 kpc). Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Kancelarii Komorniczej. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w Kancelarii Komorniczej w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


 Komornik Sądowy
 Michał Zarzycki  

Kategoriainne

Powrót