Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Otwocku
Elżbieta Adamska-Śmigrodzka
Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku
05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8
tel. 22 779-32-35  e-mail: otwock.adamska@komornik.pl
www.komornikotwock.pl
  Km 1139/20OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW WA1O/00072108/8

   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie art. 986(4)§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że od dnia  28-09-2022r. od godz.12:00 do dnia 05.10.2022r do godziny 12:00  na portalu : https://e-licytacje.komornik.pl, rozpocznie się 
druga licytacja 
nieruchomości położonej: 05-430 Celestynów, Jatne, dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1O/00072108/8, będącej  własnością dłużnika Piotra Maciejewskiego.   


Przedmiot  licytacji stanowi nieruchomość gruntowa stanowiąca dz.ew. 142/13 o pow.  2062 m˛, położona w miejscowości Jatne, gm. Celestynów, pow. otwocki.  Nieruchomość położona jest w pobliżu drogi gminnej, która stanowi dojazd do drogi  krajowej S17 łączącej Warszawę z Lublinem. Najbliższy zjazd w odległości ok 600 m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy magazynowej i przemysłowej oraz w mniejszości tereny mieszkaniowe. W dalszej odległości tereny niezabudowane rolne i leśne. 
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp następuje poprzez działkę sąsiednią dz.ew. 141 obręb 5 Jatne dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00050936/1. Służebność jest opisana w księdze wieczystej władnącej oraz w obciążonej. Droga gminna stanowi drogę utwardzoną. Ekspozycja średnio korzystna, w drugiej linii zabudowy. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, wodociągu miejskiego, są wykonane przyłącza. Brak gazu oraz kanalizacji gminnej. Ścieki odprowadzone są do szamba.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp następuje poprzez działkę sąsiednią dz.ew. 141 obręb 5 Jatne dla której prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00050936/1. Służebność jest opisana w księdze wieczystej władnącej oraz w obciążonej. Część budynku produkcyjnego z częścią biurową jest posadowiona na dz.ew. 141. Budynek zasadniczo pobudowany jest na dz.ew. 142/13 jednakże obszar ok 33 m˛ jest zajęty na dz.ew. 141 przez budynek. W księdze wieczystej nr WA1O/00072108/8 jest opisana służebność na tą okoliczność. W dziale I Sp księgi wieczystej jest również opisana Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, przejazdu i przeprowadzenia infrastruktury technicznej przez działkę nr ew. 142/15 pasem gruntu o szerokości 3 metrów i długości 50 metrów wzdłuż granicy z działką nr142/13 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr ew. 142/13. 
W dniu 26.10.2010 r. Wójt Gminy Celestynów wydał pismo w którym wskazał, że budynek produkcyjno biurowy wybudowany w latach 1990-1992 na dz.ew. 142/2 w miejscowości Jatne, może stać na tej działce i być użytkowany jako obiekt usługowo biurowy. W dniu 29.02.2012 r. przez Starostę Otwockiego została wydana decyzja 188 P/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wiaty magazynowej hali namiotowej na dz.ew. 142/13 i 142/15 w miejscowości Jatne, gm. Celestynów. 

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:
Na przedmiotowej działce  142/13 znajduje się:
Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową : o pow. 409,73 oraz budynek hali magazynowej o pow. 201 m˛. Pozostałą cześć działki niezabudowana. Działka w większości ogrodzona, brak ogrodzenia w części granicy z dz.ew. 142/15  Część budynku produkcyjnego z częścią biurową o pow. 409,73 m˛ jest posadowiona na dz.ew. 141. Budynek zasadniczo pobudowany jest na dz.ew. 142/13 jednakże  obszar ok 33 m˛ jest zajęty na dz.ew. 141 przez budynek. W księdze wieczystej nr  WA1O/00072108/8 jest opisana służebność na tą okoliczność.
Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową budowany w latach 90 tych. Jest to budynek zasadniczo jednokondygnacyjny, w  części dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.  Budynek został pobudowany samowolnie bez pozwolenia na budowę w 1992 r. Budynek oddany do użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16.11.2010 r. nr 180/2010. W decyzji wskazano, że powierzchnia zabudowy wynosi 397,18 m˛, powierzchnia użytkowa wynosi 398,14 m˛. Wskazana powierzchnia nie jest zgodna z powierzchnią z rzutów budynku. Zgodnie z inwentaryzacją budynku powierzchnia powinna wynosić 409,73 m˛. W wycenie przyjęto powierzchnię 409,73 m˛. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjno magazynowe oraz socjalne, na piętrze znajdują się dwa pomieszczenia biurowe.
Budynek hala magazynowa : Na działce zlokalizowany również budynek hali magazynowej budowany na  podstawie pozwolenia z 2012 r. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony powierzchnia użytkowa budynku wynosi 201 m˛, powierzchnia zabudowy 207,07 m˛. 
Opis konstrukcji: 
- ławy żelbetowe 
- konstrukcja hali stalowa, ściany oraz dach wykonane z płyty warstwowej 
- rygle ścienne jednoprzęsłowe przegubowo zamocowane wykonane z elementów 
giętych na zimno. 
- płatwie dachowe stalowe 
- konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie 
- Stolarka okienna alumioniowa 
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05.10.2022r. o godzinie: 12:00. 
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 354 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi    902 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 135 400,00zł.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP SA 12  O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje sie dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów 


Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC. 


Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Pouczenie:

Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. 

Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane z sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. 

Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. 

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. Art. 986(7). § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. 

Art. 986(8). § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto

 
Kategoriamagazyny i hale
Wielkość udziału1/1
Powierzchnia [m^2]409,00
Rok budowy [rok]1992
Liczba pięter w budynku1
Dodatkoweteren ogrodzony, miejsce parkingowe, monitoring
Mediainternet, woda
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności
Piętro1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót