Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
MIESZKALNEGO W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW WA1M/00503057/4
KM 977/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10.00 w dniu 29.09.2022r. na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 25, położonego przy ul. W. Broniewskiego 13A w Warszawie, przysługującego dłużnikowi: Wioletta Kieruczenko, będącego w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00503057/4 wraz z prawem do korzystania z komórki lokatorskiej.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny numer 25, do którego spółdzelcze własnościowe prawo jest przedmiotem licytacji ma 38,10m2 powierzchni użytkowej, położony jest w budynku wielorodzinnym przy ulicy Broniewskiego 13A w Warszawie. Do lokalu  przynależy prawo do korzystania z komórki lokatorskiej o pow. 5,60m2. 
Dla lokalu mieszkalnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1M/00503057/4  oraz KW Nr WA1M/00505624/4 (dla nieruchomości wspólnej). 
Ww. lokal położony jest na IV kondygnacji (III pietrze), posiada 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc oraz przedpokój. Ze wzglęgu na niemożność wejścia do lokalu na terminie oględzin, stan techniczny lokalu i jego standard okreśolno na poziomie średnim.
Budynek, w którym znajduje się lokal posiada 8 nadziemnych kondygnacji i 1 podziemną, posiada 2 windy i jedną klatkę schodową. Wybudowany  w 1965 roku w technologi "wielkiej płyty", na działce nr 2/46 w obrębie 7-02-06, o powierzchni 0,2457ha, stanowiącej własność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową (ZWi CW), kanalizacyjną, c.o, wentylację grawitacyjną.
Budynek położony jest na osiedlu „Zatrasie”, które zlokalizowane jest pomiędzy ulicami: Broniewskiego, Krasińskiego i Elbląską. Budynek nr 13A położony jest wewnątrz osiedla, w drugiej linią zabudowy od ulicy Broniewskiego. Bezpośrednie otoczenie stanowi  podobna zabudowa wielorodzinna z lat 60-tych u.w.  oraz po stroniezachodniej szkoła podstawowa. Teren urządzony zielenią, chodniki z kostki i płyt betonowych, oraz trylinki. Po stronie wschodniej budynku znajduje się wybetonowany placyk. Brak jest infrastruktury wypoczynkowej (ławki, strefy aktywności dla seniorów, itp.)
Dojazd do osiedla zorganizowany jest od strony ul. Broniewskiegopo drodze dojazdowej, biegnącej wzdłuż ul. Broniewskiegooraz ulicą Krasińskiego, Przasnyską i Elbląską. Dostęp samochodem do budynku nr 13A jest ograniczony – droga wjazdowa od strony ul. Broniewskiego z nielicznymi miejscami parkingowymi jest zamknięta szlabanem. Parkingi dla większości mieszkańców, znajdują się wzdłuż drogi dojazdowej przy ul. Broniewskiego:  nie ma utwardzonych miejsc postojowych – samochody parkują na gruncie.
Dla obszaru, na którym położony jest wyceniany lokal mieszkalny obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zatrasie”, uchwalony uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy Nr XXI/719/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 12 z dnia 08.02.2008r., poz. 2320).Zgodnie z zapisami planu, wyceniany lokal mieszkalny położony jest na terenie oznaczonym symbolem:  MW2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.10.2022r. o godzinie: 10:00.
Suma oszacowania wynosi 457 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

45 700,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 26 1240 6074 1111 0010 4748 6189 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowizany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenie:
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976.  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 9867. § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 9868. § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto


Marek Michalewicz

Komornik  Sądowy
przy SR dla Warszawy-Żoliborza

Kategoriamieszkania
Powierzchnia [m^2]38,10
Rok budowy [rok]1965
Liczba pięter w budynku7
Piętro3
Liczba pokoi2
Pomieszczeniakuchnia, WC, łazienka, komórka lokatorska
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót