Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Paweł Pazdyga

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 2,  Rawa Mazowiecka,   96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19

Sygnatura: KM 513/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 06.12.2022

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Wojska Polskiego 7/20, 96-230 Biała Rawska, dla którego  Sąd Rejonowy w Rawie mazowieckiej (adres: ul. Kościuszki 17 , Rawa Maz., 96-200 Rawa Maz.)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00010145/9.

Opis nieruchomości:
należący do Józefa Wędrychowicz udział 1/2 częsci w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, ubikacji i korytarza, o pow. 38 m2, na drugiej kondygnacji budynku wielomieszkaniowego, położonego w Białej Rawskiej przy ul.Wojska Polskiego 14A (obecnie nr 7) lok. 20, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1R/00010145/9, wraz z prawem związanym - udziałem 2/100 w nieruchomości gruntowej objętej KW LD1R/00009968/4. W dziale III kw LD1R/00010145/9 ujawnione jest roszczenie Gminy Biała Rawska o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  13.12.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 65 000,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 750,00 zł.

 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00 zł. 

Rękojmię należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje elektroniczne, lub na rachunek bankowy komornika 20930210272602323020000010 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik informuje o treści przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego:

Zgodnie z art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Zgodnie z art.  969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje  zażalenie, § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych, § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej  w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

Zgodnie z art. 976 § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 978 § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,  z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.


Zgodnie z art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed  zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. W takim przypadku licytacja zostanie zniesiona.

Zgodnie z art.  986(7)  § 1. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną  w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości, § 2. Komornik wyznacza licytację elektroniczną w taki sposób, aby zarówno  termin rozpoczęcia, jak i zakończenia przetargu przypadał pomiędzy godziną 9.00  a 14.00 w dni robocze. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni. § 5 Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

Zgodnie z art.  986(8)  § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia, § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Komornik Sądowy

Paweł Pazdyga


Kategoriamieszkania
Pomieszczeniakuchnia, łazienka
Forma własnościprawo własności
Powierzchnia [m^2]38,00
Rok budowy [rok]1970
Piętro1
Liczba pokoi2
Liczba pięter w budynku4
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót