Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Robert Dudek

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 16,  Jelenia Góra,   58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

Sygnatura: KM 3041/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze Robert Dudek na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:30 w dniu 23.03.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja udziału

lokalu użytkowego  położonego przy  Daszyńskiego 27 LU, 58-533 Mysłakowice (UDZIAŁ 4/6), dla którego SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00048182/5.

Opis nieruchomości:
Działki gruntu oznaczone nr ew. 1241 i 1332 o powierzchniach odpowiednio: 0,0660 ha i 0,0515 ha położone są przy ul. Ignacego Daszyńskiego nr 27 w środkowej części wsi Mysłakowice. Działka grunt oznaczona nr 1241 ma kształt zbliżony do litery „T”. Granice działki tworzą budynki. Działka gruntu oznaczona nr 1332 ma kształt nieregularny. Są na niej posadowione resztki wiaty (wiata częściowo rozebrana) oraz działka tworzy wewnętrzne podwórko. Nieruchomość gruntowa ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Daszyńskiego o nawierzchni asfaltowej. Wyceniany lokal niemieszkalny położony jest w budynku posadowionym na działce gruntu oznaczonej nr 1241. Budynek o zmiennej ilości kondygnacji - 2 i 3 kondygnacje. Wyceniany lokal niemieszkalny położony jest w części budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Lokal niemieszkalny historycznie pełnił funkcję masarni. Na dzień wykonania niniejszego operatu szacunkowego na podstawie dokonanych oględzin, rzeczoznawca majątkowy stwierdził fakt, że lokal ten nie jest od szeregu lat użytkowany, co potwierdził obecny przy oględzinach dłużnik. Lokal ten popadł w totalną ruinę. Budynek wraz z lokalem niemieszkalnym wybudowany został na przełomie I-ej i II-iej kwadry XX wieku w technologii tradycyjną. Budynek wyposażony jest w media tj. elektryczną, wodną oraz wod-kan. Budynek nie był poddany pracom termomodernizacyjnym. Na dzień wykonania niniejszego operatu szacunkowego nie można mówić o standardzie wykończenia lokalu niemieszkalnego. W lokalu nastąpiła bardzo duża degradacja elementów wykończenia lokalu w części biurowej jak i w części produkcyjnej byłej masarni. Stan techniczny budynku w którym położony jest wyceniany lokal niemieszkalny, rzeczoznawca majątkowy na podstawie dokonanych oględzin określił jako niski. Wartości użytkowe tej części budynku może przynieść jedynie remont kapitalny, oczywiście prowadzony dla z góry zaplanowanego sposobu użytkowania a wynikającego z możliwości zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice. Wg Zaświadczenia z dnia 15.07.1996 roku wydanego przez Urząd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyceniana nieruchomość niemieszkalna (historycznie – masarnia) składała się z następujących pomieszczeń: Parter: - komora chłodnicza 25,90 m2 - komora chłodnicza 11,80 m2 - komora chłodnicza 9,40 m2 - komora chłodnicza 6,30 m2 - pomieszczenie socjalne 13,30 m2 - hala produkcyjna 40,80 m2 - komora chłodnicza 10,00 m2 - wędzarnia 27,30 m2 hala 37,40 m2 - pomieszczenie techniczne /z licznikami/ 7,90 m2 - pom. biurowe 9,70 m2 - korytarz 8,30 m2 - łazienka 3,40 m2 - w.c. 1,60 m2 Pow. użytkowa 213,10 m2 Piętro: - pom. socjalne 30,90 m2 - pom. socjalne 14,60 m2 - pom. socjalne 10,40 m2 - pom. socjalne 13,80 m2 Pow. użytkowa 69,70 m2 Pomieszczenia poza budynkiem masarni – posadowione na działce nr 1332: - komora chłodnicza 22,80 m2 - magazyn trocin 5,80 m2 - magazyn węgla 6,30 m2 - magazyn koksu 5,80 m2 - magazyn jelit 8,30 m2 - wiata 30,20 m2 Pow. ogólna 79,20 m2 Powierzchnia użytkowa lokalu niemieszkalnego 282,80 m2 Biegły stwierdził, że na dzień wykonania operatu szacunkowego przedmiotowa nieruchomość lokalowa nie jest użytkowana z uwagi na jej zły stan techniczny i użytkowy. Księga wieczysta wycenianej nieruchomości w Dziale I ujawni powierzchnię użytkową lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi w wysokości 366,20 m2. Tymi pomieszczeniami przynależnymi były: komora chłodnicza, dwie wiaty, magazyn koksu, magazyn węgla, magazyn trocin, zsypu odpadów i kości, które to pomieszczenia zostały rozebrane na podstawie stosownego pozwolenia na wykonanie prac rozbiórkowych - Decyzja nr 481/2014 z dnia 04.11.2014r Architekta Powiatowego Starostwa Jeleniogórskiego. Fakt ten nie został zgłoszony przez właściciela nieruchomości lokalowej do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z wnioskiem o zmianę zapisu w Dziale I KW JG1J/00048182/5. Z własnością lokalu wiąże się udział 4398/10000 w częściach wspólnych nieruchomości KW JG1J/00045253/3.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  30.03.2023 o godzinie: 13:30.

Suma oszacowania udziału wynosi 122 755,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 066,25 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 275,50 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy udział w nieruchomości zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00-16:00 - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Robert Dudek


POUCZENIE:
art. 967 kpc:
Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

art. 969 kpc:
§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

art. 971 kpc:
Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

art. 976 kpc:
§ 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

art. 978 § 2 kpc:
Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

art. 981 kpc:
Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

art. 986(7) § 5 kpc:
Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

art. 986(8) kpc:
§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.Kategorialokale użytkowe
Powierzchnia [m^2]282,80
Wielkość udziału4/6
Rok budowy [rok]0
Liczba pięter w budynku2
Piętro1
Pomieszczeniapomieszczenie gospodarcze
Mediawoda, kanalizacja
Przeznaczenie gospodarczedziałalność gospodarcza
Forma własnościprawo własności

Powrót