Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym

w Stargardzie Łukasz Budaj

Kancelaria Komornicza nr I w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Mickiewicza 2

tel. 91 5739850 / fax. 91 5739851 / 514-604-813

Sygnatura: Km 873/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargadzie Łukasz Budaj na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 13:00 w dniu 23 lutego 2023r. na portalu www.e-licytacje.komornik.plrozpocznie się druga licytacja:


 • 1.należącego do dłużnika Czesławy Wasilewskiej udziału 5/12 w niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 57 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami gospodarczymi, położonej: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0;


 • 2.należącego do dłużnika Romualda Wasilewskiego udziału 5/12 w niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 57 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami gospodarczymi, położonej: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0;


 • Opis nieruchomości:

  Wartość szacunkowa całej nieruchomości wynosi 292.900,00 zł. Powierzchnia działki nr 57 wynosi 997 m2. Przedmiot operatu szacunkowego położony jest przy ul. Matejki w Stargardzie, w północno-zachodniej, peryferyjnej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W okolicy znajduje się m.in. poczta, apteka, żłobek, przedszkole, zespół szkół, szkoła podstawowa, boisko, przychodnia, kościół, myjnia samochodowa, salon fryzjerski, sklepy spożywcze. Działka nr 57 posiada kształt regularny, zwarty, w ogólnym zarysie przypominający prostokąt. Działka jest ogrodzona płotem drewnianym rozpiętym pomiędzy betonowymi słupkami w betonowej podmurówce. Furtka z elementów drewnianych. Nieruchomość porośnięta roślinnością trawiastą, krzewiastą i drzewostanem. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej oraz budynek gospodarczy w zabudowie zwartej.

  Budynek mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych. Ściany zewnętrzne częściowo otynkowane z widocznymi ubytkami. Dach konstrukcji drewnianej oraz masywnej, kryty blacho-dachówką oraz papą. Część gospodarcza niegdyś wykorzystywana na cele mieszkalne, nieużytkowana od kilku lat. Powierzchnia użytkowa budynku to ok. 130 m2. Funkcjonalność słabsza. Standard wykończenia i wyposażenia poniżej podstawowego (niski). Stan techniczny budynku określono, jako słabszy. Z oświadczenia dłużnika wynika, że dach nie jest szczelny, przecieka. Nie działa również piec na węgiel.

  Budynki gospodarcze wybudowane w technologii tradycyjnej murowanej. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą (częściowo brak dachu, widoczne ubytki). Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nieotynkowane. Posadzka betonowa. Budynki w złym stanie technicznym, nadające się do rozbiórki.

  W dziale III księgi wieczystej nr KW SZ1T/00001107/0 stwierdzono wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, polegającym na tym, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim (sygn. akt I Co 2137/11) z dnia 12 grudnia 2012 r., prawo własności nieruchomości stanowiącej współwłasność Czesławy Wasilewskiej nabył Sławomir Krzysztof Feszczak w udziale 1/6 części.


  Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2 marca 2023 r. o godzinie: 13:00.


  Dot. pkt. 1

  Suma oszacowania udziału 5/12 części należącego do dłużnika Czesławy Wasilewskiej wynosi 122.042,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81.361,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.204,20 . Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych, tj. 813,61 .


  Dot. pkt. 2

  Suma oszacowania udziału 5/12 części należącego do dłużnika Romualda Wasilewskiego wynosi 122.042,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81.361,33. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.204,20 . Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych, tj. 813,61.


  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika Bank Pekao S.A. nr 06 1240 3901 1111 0000 4224 9643 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. do dnia 20 lutego 2023 r. (włącznie), dla każdego z udziałów z osobna. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

  Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

  Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  Komornik Sądowy

  Łukasz Budaj

  Pouczenie:

  Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

  Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.

  W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.16:00.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmięw wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, tj. do dnia 20 lutego 2023 r. (włącznie)na rachunek bankowy komornika: Bank Pekao S.A. nr 06 1240 3901 1111 0000 4224 9643, dla każdego z udziałów z osobna. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt Km 873/16, nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość (udział), której dotyczy wpłata rękojmi. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

  Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby – przedłożenia prawidłowego pełnomocnictwa do udziału w licytacji, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

  W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. Oświadczenie składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.

  Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

  Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisu art. 980 k.p.c. nie stosuje się.

  Dokonanie postąpienia wymaga:

  1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;

  2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu;

  3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.


  Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy.

  W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.

  Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu.

  Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej https:elicytacje.komornik.pl. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.

  Sąd albo referendarz sądowy wydaje postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia otrzymania protokołu z przebiegu przetargu oraz dokumentów niezbędnych do udzielenia przybicia. Przepis art. 988 § 2 kpc stosuje się.

  Postanowienie co do przybicia doręcza się licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Wysłuchania licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, oraz uczestników przetargu dokonuje się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wydania postanowienia co do przybicia.

  Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego:

  Art. 967

  Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

  Art. 969

  § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

  § 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.

  § 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

  Art. 971

  Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.

  Art. 976

  § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

  § 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

  Art. 978

  § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

  Art. 981

  Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

  Art. 9867

  § 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.

  Art. 9868

  § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.

  § 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  § 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

  Art. 998 kpc

  § 1. Po uprawomocnieniu się przybicia i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia o ustaleniu ceny nabycia i wpłaceniu całej ceny przez Skarb Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

  § 2. Na postanowienie co do przysądzenia własności przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia sprzed uprawomocnienia się przybicia.

  Art. 999 kpc

  § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

  § 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

  Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów objętych podatkiem VAT, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

  Zgodnie z art. 305 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

  Kategoriainne
  Wielkość udziału5/12
  Powierzchnia [m^2]997,00
  Rodzaj nieruchomościlokal użytkowy, grunt, dom bliźniak
  Funkcja nieruchomościmieszkalna, usługowa
  Mediawoda, kanalizacja, siła
  Forma własnościprawo własności
  Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny
  Link do E-LicytacjiPrzejdź
  Kategoriainne
  Wielkość udziału5/12
  Powierzchnia [m^2]997,00
  Rodzaj nieruchomościdom bliźniak, grunt, lokal użytkowy
  Funkcja nieruchomościusługowa, mieszkalna
  Mediawoda, siła, kanalizacja
  Przeznaczenie gospodarczedom mieszkalny
  Forma własnościprawo własności
  Link do E-LicytacjiPrzejdź

  Powrót