Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nrXIVw Krakowie

30-682 Kraków,ul. Spółdzielców 3 NIP: 6252311228

(532268037kancelaria@krakow.komornik.pl www.krakow.komornik.pl

RACH. BANKOWY KOMORNIKA:56160010551836733990000001 Bank BNP Paribas S.A.

SYGN. AKT

GKm 110/22

Kraków,dnia 03.03.2023

*3023030300009*


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nrXIV w Krakowie na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:


że w dniu 22.03.2023 r. o godz. 13:00


odbędzie się w siedzibie dłużnika (miejscu położenia ruchomości) w miejscowości Rybna przy ul. Długa 26 pierwsza licytacja ruchomości.


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


L.p.  Nazwa  Opis   Ilość  Wartość szacunkowa za 1 szt. netto (ruchomości opodatkowane zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w dniu sprzedaży) Cena wywołania za

1 szt. netto (ruchomości opodatkowane zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w dniu sprzedaży)

1

Passion F1- ogórek partenokarpiczny

Fitosemillas Hiszpania*

saszetka 250 sztuk nasion

1300 sztuk (saszetek)

80 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 104 000 zł netto


60 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 78 000 zł netto

2

Tomelloso F1 - papryka wczesna czerwona

Fitosemillas Hiszpania*

saszetka 250 sztuk nasion

2000 sztuk (saszetek)

100 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 200 000 zł netto


75 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 150 000 zł netto


3

Tadel F1 cebula

Fitosemillas Hiszpania*

saszetka 125000 sztuk nasion

320sztuk (saszetek)

320 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 102 400 zł netto


240 zł netto za szt. (saszetkę)


Łącznie 76 800 zł netto

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.


Ruchomości opodatkowane są zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w dniu sprzedaży. Podatek VAT zostanie doliczony w dniu licytacji do ceny wywołania netto.


Zgodnie z art. 867 (1) § 1 łcp.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium: 56160010551836733990000001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać od dnia 15.03.2023 r. w siedzibie dłużnika (miejscu położenia ruchomości) w miejscowości Rybna przy ul. Długa 26, który jest obowiązany do okazania zajętych ruchomości.

Komornik Sądowy nie odpowiada za wady fizyczne zajętych ruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

* Data na opakowaniu zajętych ruchomości wskazuje, iż są one po terminie ważności.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

na zlec.
Asesor Komorniczy

Konrad Tota

Komornik


Adam Tuszyński

Pouczenia:


Licytacja odbywa się publicznie.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.Do wiadomości:

- dłużnik;

- pełnomocnik wierzyciela;

- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeńKategoriapozostałe ruchomości

Powrót