Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza  w Warszawie
Aleksandra Rudzka-Natanek
Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
tel. 22 4989696, 509259292, 512043709
e-mail: warszawa.rudzka@komornik.pl
dnia 01-09-2023r. 
 GKm 39/23


 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UDZIAŁU W LOKALU NIEMIESZKALNYM
(MIEJSCE POSTOJOWE I KOMÓRKA LOKATORSKA)


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Aleksandra Rudzka-Natanek (nr tel. 501-235-955, e-mail: nieruchomosc@komornik-warszawa.com.pl) na podstawie art. 986(4) § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 14:00 w dniu 11-10-2023 r. na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja udziału nr 67 wynoszącego 15/1495 części w lokalu niemieszkalnym - garażu - stanowiącym odrębną nieruchomość położonym pod adresem: 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00542257/1, stanowiącego własność dłużnika: Sylwester Andrzej Ołdak.


Opis nieruchomości:
Garaż wielostanowiskowy znajduje się na kodygnacji podziemnej (-1) w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Przasnyskiej 9 w Warszawie. Budynek o wysokości 4-6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, usytuowany na zamkniętym osiedlu. Budynek oddano do użytkowania w 2017 roku. W budynku znajduje się winda.
W ramach udziału nr 67 wynoszącego 15/1495 przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 104 oraz komórki lokatorskiej KL. 19.
Według księgi wieczystej powierzchnia lokalu niemieszkalnego (garażu) stanowiącego odrębną nieruchomość wynosi 3 263,56 m2. Udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, związany z własnością lokalu wynosi 326356/1143972, nieruchomość objęta KW WA1M/00203184/0.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18-10-2023 r. o godzinie 14:00 z zastrzeżeniem art. 986(7). § 3(1) Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
 
Suma oszacowania udziału w wys. 15/1495 części w lokalu niemieszkalnym - garażu wynosi: 54.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi: 40.650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 5.420,00 zł.


Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Warszawie 39 1020 1042 0000 8502 0299 4705
najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 


Zgodnie z art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinfomatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W dniu 05-10-2023 r. w godz. od 17:00 do 18:00 wolno oglądać przedmiotową nieruchomość (art. 986(4) § 4 pkt 4 kpc). W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
 
Pouczenia:
Art. 967. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.
Art. 969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych.
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 971. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.
Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 978. § 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.
Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
Art. 986(7). § 3(1). Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
§ 5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Art. 986(8). § 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Komornik Sądowy

Aleksandra Rudzka - Natanek


Kategoriagaraże, miejsca postojowe
Wielkość udziału15/1495
Powierzchnia [m^2]3263,56
Rok budowy [rok]2017
Forma własnościprawo własności
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót