Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach
Leszek Ferczykowski
Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach
40-014 Katowice ul. Mariacka 37/7
www.komornik-katowice-wschod.pl
Sygn.akt Km 426/22, Km 485/22, Km 270/23, Km 275/23, Km 356/23

(W odpowiedzi podać: sygn. akt)
Katowice, dnia 26.10.2023 r.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA MAJĄTKOWEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach - Leszek Ferczykowski Kancelaria Komornicza nr V w Katowicach na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 grudnia 2023 roku o godz. 10:00 w tutejszej kancelarii komorniczej tj. w Katowicach przy ul. Mariackiej 37/7 (III piętro) odbędzie się pierwsza licytacja zajętego prawa majątkowego w postaci:Opis licytowanego prawa: Dokumentacja techniczna do produkcji obrabiarek typu: CKZ  16, CKZ 42, CKZ 42 DUPLO, CKZ 350, CKZ 500, BCZ 200, BCZ 600, BCZ 1200
Wartość szacunkowa: 2 830 000,00 zł
Cena wywołania: 2 122 500,00 zł
Powyższa kwota jest kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT (23%)  Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) wystawia faktury VAT.

Ceną wywoławczą ww. prawa w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania (283 000,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia winna być wpłacona na rachunek bankowy nr 02 1020 2313 0000 3602 0118 5677 PKO BP SA I/O Katowice.

Licytowana dokumentacja techniczna ma formę elektroniczną i znajduje się na nośniku danych (rysunki techniczne w objętości 18 195 849 216 bitów (16,9 GB)) zabezpieczonym w tutejszej kancelarii. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją będącą przedmiotem licytacji (tylko do wglądu, w formie elektronicznej), a także opinią rzeczoznawcy majątkowego, który ustalił wartość przedmiotowego prawa, w następującym terminie: 27 listopada 2023 r. w godz 10:00 - 12:00, w tutejszej kancelarii komorniczej tj. w Katowicach przy ul. Mariackiej 37/7 (III piętro).


Zawiadamia się, iż prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 


K  O  M  O  R  N  I  K

Leszek Ferczykowski


Otrzymują:
- dłużnik
- wierzyciel 
- Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - tablica ogłoszeń
- Urząd Miasta Katowice - tablica ogłoszeń

Warunki licytacji wg kodeksu postępowania cywilnego:
Art. 911 ze zn. 7 § 4. Do sprzedaży prawa w drodze licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży licytacyjnej w egzekucji z ruchomości. 
Art. 867 ze zn. 1 § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 
Art. 867 ze zn. 2  § 1. Licytacja odbywa się publicznie. 
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. 
§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 
Art. 867 ze zn. 3. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. 
Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. 
§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości. 
Art. 870. § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. 
§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 
§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. 
Art. 871. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. 
§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. 
§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.
§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. 
Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi. 
Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia. 


Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Kategoriamaszyny przemysłowe

Powrót