Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera
Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach
 41-400 Mysłowice, ul.  Karola Szymanowskiego 4/7
tel.: 514 178 465, strona internetowa: www.komorniksciera.pl, ,  email: myslowice.sciera@komornik.pl
EPUAP2: /KS_Michal_Sciera/domyslna, /KS_Michal_Sciera/zbiegi
NIP: 5512432395 REGON 384566623
Rachunek bankowy: Alior Bank S.A. 91 2490 0005 0000 4600 6991 9298
W odpowiedzi proszę podać:
Sygn. akt GKm 198/21
Mysłowice, dnia 13.03.2024 r.

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach na podstawie art. 911 7 § 1 k.p.c podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 31 lipca 2024 r. do godz. 13.00 w Kancelarii Komornika będą przyjmowane oferty na sprzedaż z wolnej ręki zajętych w toku postępowania praw majątkowych dłużnika w postaci:  
1) 21 akcji serii B o nr 730-750  w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie;
2) 5 akcji serii A o nr 413-417 w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie;
3) 37 akcji  A o nr 439-475 w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie.
Każda z trzech serii akcji o określonych numerach będzie odrębnym przedmiotem sprzedaży z wolnej ręki:  (potencjalna oferta winna dotyczyć zakupu serii akcji, zgodnie z poniższym zestawieniem):

1) 21 akcji serii B o nr 730-750  w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie, które zostały oszacowane na kwotę: 231.903,00 zł, zaś minimalna cena nabycia winna wynieść: 173.927,25 zł, tj. 75 % ceny oszacowania;

2) 5 akcji serii A o nr 413-417 w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie, które zostały oszacowane na kwotę 55.215,00 zł, zaś minimalna cena nabycia winna wynieść: 41.411,25 zł, tj. 75 % ceny oszacowania;
3) 37 akcji  A o nr 439-475 w PPUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A., wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr: 0000188812, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Ww. akcje są rejestrowane rejestrze akcjonariuszy określonym w art. 328 (1) § 1 i art. 300 (30) § 1 k.s.h., prowadzonym przez: Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie, które zostały oszacowane na kwotę: 408.591,00 zł, zaś minimalna cena nabycia winna wynieść: 306.443,25 zł, tj. tj. 75 % ceny oszacowania.

Opinia szacunkowa ww.  praw majątkowych  sporządzona przez biegłego sądowego znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika w godzinach pracy Kancelarii lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Komornikiem. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 514 - 178 - 465.
Warunki sprzedaży:
I. Wyłączenia podmiotowe: zgodnie z art. 867 (2) k.p.c. w zw. z art. 911 (7) § 4 k.p.c. w ramach sprzedaży z wolnej ręki jako oferenci nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne w ramach sprzedaży z wolne ręki  w charakterze urzędowym oraz oferent, który nie wykonał warunków poprzednio ogłoszonej sprzedaży z wolnej ręki.
II. Termin i forma składania ofert nabycia: Osoby zainteresowane nabyciem ww. udziałów z wolnej ręki winny złożyć ofertę ich nabycia w Kancelarii Komornika przed upływem terminu: 31 lipca 2024 r. godz. 13.00 (do trybu składania ofert w ramach niniejszej sprzedaży nie stosuje się art. 165 § 2 k.p.c.). Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (nadaną w placówce pocztowej w drugiej kopercie), bez żadnych zewnętrznych oznaczeń wskazujących na dane osoby zainteresowanej nabyciem (na zewnętrznej stronie koperty należy umieścić adnotację o treści: "OFERTA NABYCIA AKCJI - 31-07-2024 r., Sygn. akt GKm 198/21"). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
III. Miejsce składania ofert nabycia: Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michała Ściery, ul. Karola Szymanowskiego 4/7, 41-400 Mysłowice;
IV. Forma oferty nabycia:  Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta - imię nazwisko, lub wskazanie firmy oferenta, adres / adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numer KRS, REGON, oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej PESEL, wskazanie nr kontaktowego lub adresu e - mail;
b) oświadczenie woli przystąpienia oferenta do sprzedaży z wolnej ręki z dokładnym oznaczeniem przedmiotu sprzedaży (potencjalna oferta winna dotyczyć nabycia konkretnej serii akcji wg l.p.: 1 albo 2 albo 3, o określonych numerach zgodnie z powyższym zestawieniem, oferty nabycia pojedynczych akcji nie będą przyjmowane);
c)  oferowana cena nabycia za prawa majątkowe, będące przedmiotem niniejszej sprzedaży z wolnej ręki winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena minimalna, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie;
d) oświadczenie o przyjęciu warunków sprzedaży z wolnej ręki,
e) oświadczenie, iż oferent zapoznał z przedmiotem sprzedaży, oszacowaniem zajętych praw majątkowych i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
f)  oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia podmiotowego zgodnie z pkt. 1;
g) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz na wszystkich oświadczeniach (oferta winna zostać podpisana czytelnym podpisem, oferty składane w innej formie niż pisemnej nie zostaną przyjęte);
h) Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 (2) § 4 k.p.c. w zw. z art. 911 7 § 1 k.p.c).
i)   Ogłoszenia udostępniane w związku ze sprzedażą w drodze licytacji papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 oraz z 2023 r. poz. 825) nie stanowią oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12). Do tej sprzedaży nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
j) Zgodnie z art. 300 (39) § 6 k.s.h.: zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.  
k)  Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia (art. 879 w zw. z art.  911 7 § 1 k.p.c.).
V. Sprzedaż z wolnej ręki:
a) publiczne otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu: 31 lipca 2024 r. o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika;
b) oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komornika, a następnie Komornik sporządzi protokół z czynności, w którym: ustali liczbę złożonych ofert co trzech odrębnych przedmiotów sprzedaży z osobna; sprawdzi czy oferty zostały zgłoszone z zachowaniem ww. warunków sprzedaży (w przypadku naruszenia warunków sprzedaży, określonych niniejszym obwieszczeniem Komornik odrzuci ofertę, a także wymieni oferentów, którzy zaoferowali najwyższą cenę;
c) w przypadku złożenia ofert nabycia spełniających ww. warunki sprzedaży, lecz zawierające taką samą oferowaną cenę o wyborze oferty decydować będzie kolejność złożenia oferty;
d) po dokonaniu powyższych czynności komornik zawiadomi oferenta (oferentów), którzy zaoferowali najwyższą cenę nabycia (przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków) o wyborze jego (ich) oferty oraz wyznaczy termin sporządzenia protokołu sprzedaży z wolnej ręki zajętych praw majątkowych (o powyższym Komornik zawiadomi również strony postępowania); zawarcie protokołu sprzedaży z wolnej reki nastąpi nie później niż 15 sierpnia 2024 r. w Kancelarii Komornika;
e)  Zapłata ceny nabycia winna nastąpić najpóźniej przy zawarciu protokołu sprzedaży (przed jego ukończeniem) w gotówce lub na rachunek bankowy Kancelarii (decyduje moment uznania na rachunku bankowym).  W świetle Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 15 października 2020 r. Sygn. akt I CSK 677/18: Zgodnie z art. 9117 § 1 KPC, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik może sprzedać zajęte prawo z wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75% ceny oszacowania. Ustawodawca nie uregulował bliżej ani natury owej sprzedaży z wolnej ręki, ani też nie uszczegółowił procedury tego nabycia, ani, wreszcie, momentu, z którym nabycie staje się skuteczne. W art. 9116 § 3 KPC (obecnie zapis ten zawarty jest w art. 9117 § 4 zdanie pierwsze KPC) wskazano jedynie, że do sprzedaży prawa w drodze licytacji stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży licytacyjnej w egzekucji z ruchomości. Przedstawioną lukę prawną należy wobec tego uzupełnić przez odpowiednie zastosowanie przepisów o sprzedaży licytacyjnej w egzekucji z ruchomości także do sprzedaży rzeczy (prawa) z wolnej ręki. Sprzedaż, o jakiej mowa w art. 9117 § 1 KPC jest szczególnym sposobem zbycia prawa w toku egzekucji prowadzonej przez komornika i pod nadzorem Państwa, co uprawnia do odpowiedniego stosowania do tej czynności przepisów o egzekucji z ruchomości. W przeciwnym razie sprzedaż taka nie stanowiłaby pierwotnego nabycia prawa, stosowałoby się do niej wszystkie przepisy dotyczące sprzedaży, w tym np. o rękojmi. Powyższa konstatacja prowadzi do wniosku, że - w myśl odpowiednio zastosowanego art. 874 KPC - własność prawa nabytego z wolnej ręki w trybie art. 9117 § 1 przechodzi na nabywcę dopiero z chwilą uprawomocnienia się czynności komornika stwierdzającej to nabycie. Z Kolei Zgodnie z postanowieniem  Sądu Najwyższego  z 8 marca 1974 r. (I CZ 36/74, OSNCP 1975, Nr 3, poz. 39) przy sprzedaży nielicytacyjnej z art. 865 k.p.c. komornik nie może udzielać kredytu ani wydawać rzeczy bez zapłaty ceny nabycia, może jednak ustalić w umowie z nabywcą sposób rozliczenia bezgotówkowego, z tym zastrzeżeniem, że przejście własności i wydanie rzeczy nastąpi dopiero po dokonaniu zapłaty. Niestawienie się oferenta w miejscu i czasie  wyznaczonym przez Komornika na ukończenie sprzedaży lub brak uiszczenia ceny przez oferenta przed ukończeniem protokołu sprzedaży z wolnej ręki spowoduje utraty praw wynikających ze złożenia najkorzystniejszej oferty, a sprzedaż z wolnej ręki przedmiotu sprzedaży, w której nie uiszczono ceny nabycia zostanie wznowiona.
f) nabywca zajętych akcji winien dopełnić wszelkich formalności zgodnie z instrukcją Domu Maklerskiego NAVIGATOR: https://navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-wzory-dokumentow, o czym zostanie szczegółowo pouczony przy zawarcia protokołu sprzedaży z wolnej ręki.

Komornik Sądowy

Michał Ściera

Do wiadomości:
- pełnomocnicy stron postępowania; - Sąd Rejonowy w Mysłowicach  - tablica ogłoszeń, - PUH "DOLOMIT" Kopalnia ”Ząbkowice” S.A; - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr: 00000188812; - Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie - strona KRK licytacje - aa.;

Kategoriapozostałe ruchomości
Kategoriapozostałe ruchomości
Kategoriapozostałe ruchomości

Powrót