Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza  w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.04.2024r. o godz  11:00 w sali nr D-48   Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Kraków, stanowiącej własność dłużnika Szczepski Sebastian zam.30-331 Kraków ul. Ludwinowska 11/143 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza nr KR1P/00411162/2 z nieruchomością związany jest udział 1250/350543 części prawa własności nieruchomości lokalowej – garażu wielostanowiskowego U1 z którym to związane jest uprawnienie do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr P88.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 49.652,00 zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 37.239,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 4.965,20 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na dzień przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 450/20) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej, jednak preferowana jest forma przelewu w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną 
z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika oraz jest możliwość otrzymania skróconej wersji operatu w formie elektronicznej poprzez e-mail.
                          Komornik Sądowy             
                                                                             Patryk Klimczak                      
POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).
Na czynność komornika przysługuje skarga w trybie i terminie przewidzianym w art. 767 kpc
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. 963 kpc
Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości znajduje ono pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jej prawem. Jeżeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzającym wartość prawa jest niższa od wysokości rękojmi albo też prawo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym wypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, w drugim zaś wypadku do części wartości prawa nie pokrytej w cenie wywołania. 964 kpc
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 976 kpc 
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia. 977 kpc
Kategoriagaraże, miejsca postojowe

Powrót