Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza, Al. Partyzantów 7,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. (46) 8542033 / fax. (46) 8542033

Sygnatura: Km 2295/17


                                                           

                                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
                                                          nr KW PL1Z/00055696/7 W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art. 986(4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej zwanej jako k.p.c.)  podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
                                                                                                  pierwsza licytacja 
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze PL1Z/00055696/7. Ww. lokal nr 16 położony jest w budynku przy ul. Marii Nietrzebki 12 w  Żyrardowie, jego powierzchnia użytkowa wynosi 49,30 metrów kwadratowych. 
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 13:00.
Suma oszacowania wynosi 283 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  212 250,00 zł. 
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie rękojmi oraz posiadanie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 28 300,00 zł. Rękojmię można uiścić wyłącznie na konto komornika nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982. 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Udział w przetargu w systemie teleinformatycznym należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, 
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Pouczenia:


Art. 967. k.p.c. Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. 


Art. 969. k.p.c.§ 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie. 
§ 2. Od nabywcy nieskładającego rękojmi, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się rękojmię w trybie egzekucji należności sądowych. 
§ 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściągniętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona, jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 


Art. 971. k.p.c. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. 


Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 


Art. 978. k.p.c. 
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. 


Art. 981. k.p.c. Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję. 


Art. 986(7)k.p.c. 
§ 3(1). Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 
§5. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa. 


Art. 986(8). k.p.c.§ 1. Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu – w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia. 
§ 2. Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
§ 3. Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto. Komornik Sądowy

Mariusz Bieżuński


Kategoriamieszkania
Powierzchnia [m^2]49,30
Rok budowy [rok]1987
Liczba pięter w budynku4
Piętro2
Liczba pokoi2
Pomieszczeniakuchnia, balkon, łazienka, WC
Mediagaz, woda, kanalizacja
Przeznaczenie gospodarczelokal mieszkalny
Forma własnościprawo własności
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót