Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie
Michał Patynowski
Kancelaria Komornicza nr XVI w Warszawie
01-865 Warszawa ul. Broniewskiego 59A I piętro
tel. 22 4989696, 509259292, 512043709
e-mail: warszawa6@komornik.pl
www.komornik-warszawa.com.pl
  GKm 27/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Michał Patynowski podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29-05-2024 r.na portalu:


https://elicytacje.komornik.pl/ 


rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  10136  § 1  w zw. z art. 867  § 1 w zw. z art.  8791  i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  (dalej: kpc) pierwsza  licytacja nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Energetycznej 16, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00282306/9.


Opis nieruchomości:


Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki gruntu nr ew. 18/2 i 18/7 z obrębu 7-12-06 o łącznej powierzchni 4672 m2. Nieruchomość posiada instalację telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.
Działka ew. nr 18/7: stanowi niezabudowaną oraz nieogrodzoną powierzchnię gruntu. Jej teren jest częściowo utwardzony płytami betonowymi, w pozostałej części porośnięty trawami oraz drzewami o średniej wysokości. Na działce znajduje się słup elektroenergetyczny. 
Działka ew. nr 18/2: jest niezabudowana, na jej obszarze usytuowane są budynki niezwiązane trwale z gruntem, tj. blaszane garaże, kontenery pracownicze, stróżówki. Po zachodniej stronie działki znajduje się droga z płyt betonowych oraz latarnie, w pozostałej części obszar porastają trawy. Działka ogrodzona ogrodzeniem z płyt betonowych oraz przęseł stalowych, od ulicy Energetycznej znajduje się brama wjazdowa oraz furtka. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi ulicy Energetyczniej, przy której usytuowana jest przedmiotowa nieruchomość nie jest prawnie uregulowany. Ulica Energetyczna stanowi własność Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem wieczystym są Polskie Sieci Energetyczne Spółka Akcyjna.


Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 05-06-2024 r. o godzinie: 12:00.
 
Suma oszacowania wynosi 2.758.398,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy jego oszacowania i wynosi: 2.068.798,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.


Zgodnie z art.  8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest   275.839,80 zł.  Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: 
PKO BP SA O/XV w Warszawie 48 1020 1156 0000 7202 0048 2117
lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.


Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinfomatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 19:00.


W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
 
Pouczenia zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego:


Art. 879(4)§ 4  W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
Art. 879(5)  § 1  Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2  Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym 
Art. 879(6)  § 1 Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
Art. 879(9)  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (obecnie brak funkcjonalności-  wpłata wyłącznie gotówką w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika).
Art. 867(2) § 1. Licytacja odbywa się publicznie. § 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.
Kategoriagrunty
Powierzchnia [m^2]4672,00
Typ działkiinna
Wielkość udziału1/1
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót