Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Jastrzębiu-Zdroju

Adam Mika

Kancelaria Komornicza, 1-go Maja 20,  Jastrzębie-Zdrój,   44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4762022 / fax. 32 4762022

Sygnatura: KM 401/22


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Adam Mika Kancelaria Komornicza nr III w Jastrzębiu-Zdroju z/s kancelarii w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 20 na podstawie art. 986 (4) § 3 w zw. z art. 1013(6) kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 
od    13.06.2024r. godz. 12:00       do       20.06.2024r. godz. 14:00

na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/  odbywać się będzie w formie elektronicznej 

UPROSZCZONA D R U G A    E-L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 1.6747 ha, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Borowikowej (obok numeru 8) działka nr 908/1, posiadającej założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr GL1J/00005500/0  stanowiącej własność Piotra Niedzieli. Komornik informuje, że służebność osobista wpisana w dziale III księgi wieczystej nieruchomości polegająca na prawie dożywotniego i bezpłatnego korzystania z trzech pokoi i kuchni, wraz z prawem do korzystania z tych wszystkich pomieszczeń i urządzeń, które służą do wspólnego użytku mieszkańców na rzecz Emilii i Józefa Niedziela nie jest wykonywana, a wpis został przeniesiony z innej księgi wieczystej.
Przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP: 15MNR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (ok. 5%), 6R, 7R – tereny rolnicze (ok. 60%), 5ZR - tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze o znaczeniu bioklimatycznym (ok. 35%).
Nieruchomość oszacowana została na sumę 133 500,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi jedną drugą sumy oszacowania, tj. kwotę 66.750,00 zł.
Zainteresowani licytacją zobowiązani są: 
- założyć indywidualne konto w systemie e-licytacji na stronie https://e-licytacje.komornik.pl chyba, że już konto posiadają;
- przystąpić do licytacji poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w przetargu w ww systemie;
- złożyć rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania tj. kwotę 13 350,00 zł, najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem przetargu (03.10.2023r.) przelewem na rachunek bankowy komornika nr 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 (decyduje data uznania na rachunku komornika).
Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed planowaną licytacją od godziny 8:00 do 16:00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy nieruchomości bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili jej zakończenia. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika nr Ü 27 1050 1605 1000 0022 6067 5810 do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.


Komornik Sądowy

Adam Mika


Kategoriagrunty
Powierzchnia [ha]1,67470
Powierzchnia [m^2]16747,00
Typ działkiinna
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót