Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Brzesku Maksymilian Sterkowicz
Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku 32-800 Brzesko, ul.  Adama Asnyka  5
tel.: 146845833, fax: 146845833, email: brzesko@komornikid.pl
konto:  BNP Paribas Bank Polska S.A. : 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001


Sygn. akt Km 536/17                                                                                                         Brzesko, dnia 20.05.2024   
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 536/17                                                                                                  *2024052000046* 


                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Brzesku  Maksymilian Sterkowicz Kancelaria Komornicza nr II w Brzesku mający siedzibę kancelarii w Brzesku ul. Adama Asnyka 5 zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 01.08.2024r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika  odbędzie się:


                                                                                D R U G A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w miejscowości Wrzępia, oznaczonej jako działka nr 324 obj. KW nr  TR1B/00040118/1  w sprawie dłużnika  Rafał Strózik.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę   51 805,00 zł,
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 25 902,50zł. (połowę wartości oszacowania).
Działka ew. nr 324 pow. 0,2945 ha. Na podstawie zaświadczenia Wójta Gminy Szczurowa  UG.I.6727.15.2024 z dnia 22.01.2024r. dz. ew. nr 324 z miejscowości  Wrzępia położona jest na w terenach oznaczonych : KD (DGL) - tereny dróg gminnych lokalnych, UM – tereny usług publicznych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  na pow. ok. 17,7 arów w pozostałej części w terenie określonym jako RZ – tereny użytków zielonych  ( łąk i pastwisk) co jest zgodne z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa obowiązującego od 28.01.2014r.  Stan prawny jest uregulowany. Dla dz. ew. nr 324, o pow. łącznej 0,2945 ha z miejscowości Wrzępia prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Brzesku księga wieczysta nr TR1B/00040118/1. Księga była badana przez biegłego. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów dz. ew. nr 324 obręb Wrzępia posiada powierzchnię 0,2945 ha. Są to  łąki trwałe ŁII,ŁIII.  Stwierdzono zgodność zapisów księgi wieczystej z zapisami w rejestrach gruntów. Działka gruntu o nr ew. 324 posiada powierzchnię 2945 m2. Kształt działki wydłużony  o wymiarach  szer. 16 m, dł. 182 m. Działka przylega do drogi publicznej asfaltowej. Teren płaski.  Działka jest niezabudowana. Działka porośnięta trawą. W części  centralnej działki znajduje się częściowo staw o wymiarach 13 m x 17 m. 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości ( tj. działka nr 324 kwotę 5 180,50 zł.) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób - na rachunek bankowy komornika:    BNP Paribas Bank Polska S.A. : 11 1600 1462 1862 8758 5000 0001. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji od 18.07.2024r. do 31.07.2024r. od godz. 12:00- 14:00 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.                        
Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

     Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Brzesku 

Maksymilian Sterkowicz

                                                                                                                              
Kategoriainne

Powrót