Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Rafał Komar

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65, Radom, 26-600 Radom

tel. 48 331 66 53 / fax. 48 331 66 53

Sygnatura: KM 1900/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Rafał Komar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2020 o godz. 17:05 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Kęska Agnieszka, położonej przy Cerekiew Kolonia ,Cerekiew Kolonia, 26-625 Zakrzew, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/31316/8.

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 253 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 28 1020 2629 0000 9402 0283 2921.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Rafał Komar