Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Laura Pietrasiak vel Olszewska

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 10, Sokołów Podlaski, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. 25 781 23 33 / fax. 25 781 23 33

Sygnatura: GKM 110/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2020 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy Ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski, pokój 1, odbędzie się druga licytacja:


- lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Lenart Grażyna, położonego przy Tartaczna 4, 08-300 Sokołów Podlaski, dla którego SĄD REJONOWY SOKOŁÓW PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1P/00030715/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji handlowo usługowej o powierzchni całkowitej 840,00m2, działki ew. 16/21, 16/107 o pow. 0,0656ha położona w Sokołowie Podlaskim ul. Tartaczna 4

Suma oszacowania wynosi 681 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 454 373,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 156,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Laura Pietrasiak vel Olszewska