Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas

Kancelaria Komornicza w Bochni, ul. Kazmierza Wielkiego 20, 32-700 Bochnia


tel. (14) 614-55-03 / fax. (14) 614-55-03

Sygnatura: KM 1137/18


                                                                

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza w Bochni zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19.11.2020r. o godz 12:30 w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Bochni odbędzie się:
D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości objętej księgą wieczystą numer TR1O/00088636/9, położonej w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości Rzezawa w gminie Rzezawa u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej numer 1233 o powierzchni 594m2. Działka posiada zwarty kształt zbliżony do trójkąta i regularne granice. Działka ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej rozpiętej na stalowych słupkach na betonowej podmurówce. Od strony zachodniej i południowej na części ogrodzenia zamontowane są panele blaszane zasłaniające działkę. Działka posiada dwa zjazdy, po jednym na ulicę Kościelną i ulicę Szkolną. W dniu oględzin działka pozostaje niezabudowana. Budeynek mieszkalny rozebrany na podstawie pozwolenia na rozbiórkę. W południowej części działki grunt utwardzony płytami betonowymi. Przy południowo - wschodniej granicy znajduje się studnia oraz słup energetyczny. media na działce: woda, kanalizacja, prąd.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 70 100,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 733,33 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:
7 010,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika nr Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala  19 2030 0045 1110 0000 0285 5540  najpóźniej w przeddzień licytacji.

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Nieruchomości te można oglądać w dniu 5.11.2020r. od godz. 14:00-14:30, zaś operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 20.

Komornik Sądowy

mgr Przemysław BidasPOUCZENIE


Zgodnie z art. 767 KPC na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez Komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje Sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii Komornika. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularzu. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność Komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez Komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do Komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Skarga na czynność Komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem oraz podlega opłacie sądowej w kwocie 50,00 zł. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności, chyba  że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.