Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Paweł Mazur

Kancelaria Komornicza, Gramatyka 4, Kraków, 30-071 Kraków

tel. 667841008 / fax. 12 637 13 83

Sygnatura: km 1345/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Paweł Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2021 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-142, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: Figiel Wiktoria, położonej przy Półkole 21,Rząska, 30-199 Zabierzów, dla której VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00023181/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 2/3 w nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KR2K/00023181/6, składająca się z działki oznaczonej nr 20/6 (identyfikator działki 120616 2.0018.20/6) o pow. 0,1305 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczonym nr 21 wraz z przynależnościami, położonej przy ul. Półkole 21 w miejscowości Rząska, gmina Zabierzów, powiat krakowski, woj. małopolskie.

Suma oszacowania wynosi 198 440,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 132 294,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 844,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 13160011981823057750000004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Paweł Mazur