Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie

Małgorzata Pędziszczak

Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 3 /3, Szczecin, 70-464 Szczecin

tel. 918206743 / fax. 914336348

Sygnatura: Km 5384/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z siedzibą przy Kaszubska 42, 70-227 , pokój 59, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników: Anna Chełstowska, Jerzy Krysiak, położonego przy al. Niepodległości 34, 70-404 Szczecin, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00109255/8.
Opis nieruchomości:
Lokal dwupiętrowy z piwnicą o pow. 517 m2. Lokal należy do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Szczecinie. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniu się z zarządcą nieruchomości (tel. + 48 600 942 932). Wadium należy wpłacić na dzień przed licytacją.

Suma oszacowania wynosi 1 445 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 083 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 144 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 85 2030 0045 1110 0000 0243 6670.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 a w ciągu tygodnia przed licytacją przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie w VI Wydziale Egzekucyjnym pod adresem Kaszubska 42.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Małgorzata Pędziszczak