Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Migowski
Kancelaria Komornicza nr VI w Pucku
84-100 Puck A. Mickiewicza 8
tel. 0-58  673-11-22
  Km 359/15OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW GD1W/00088281/0


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie mającego siedzibę przy ul. Wniebowstapienia 4, 84-200 Wejherowo w sali nr VI, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  gruntowej, niezabudowanej o łącznej powierzchni 9 027 m2
należącej do dłużnika:Alicja Jodko
położonej: 84-250 Gniewino, Salino, działki nr 205/29, 205/30 i 205/43
dla której  Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW GD1W/00088281/0  


Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gniewino, obręb Salino symbolem: 09 Li: Funkcje główne - letniska indywidualne w powiązaniu z terenem rolnym RP, Funkcje dozwolone - usługi komercyjne nie kolidujące z funkcją letniskową: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa. Potencjalne możliwości rozwoju zabudowy i zainwestowania dla budownictwa letniskowego i jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi. 


Suma oszacowania wynosi 243 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    182 775,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 370,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 10201853 0000 9702 0132 1082
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych przy ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.