Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Tomasz Karpiński

Kancelaria Komornicza, Plac Pocztowy 15, Zielona Góra,  65-305 Zielona Góra

tel. 68-326-80-62 / fax. 68-323-67-08

Sygnatura: LICYTACJA ZNIESIONA
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2022 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 2,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest INWEST - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. położonej przy Al. Wojska Polskiego 63, 65-762 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra)  prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00048887/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowi działka nr 64/10 o pow. 1,7244 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 05.12.2089 r., zabudowana budynkami o funkcji biurowej, warsztatowej, myjni samochodowej oraz wiatami otwartymi. Lokalizacja w strefie pośredniej, w pobliżu północnej obwodnicy Zielonej Góry. Nieruchomość z trzech stron ogrodzona płotem z siatki stalowej. Teren niezabudowany, utwardzony jest asfaltem wylewanym, część działki stanowi zieleń. Nieruchomość uzbrojona w sieci wodną, kanalizacyjną, energetyczną, telefoniczną i grzewczą. Na działce znajduje się maszt telefoni komórkowej. Budynek warsztatowy nr 1 o pow. 4248 m2, biurowiec nr 2 o pow. 2463 m2, budynek pomocniczy nr 3 o pow. 156,8 m2, budynek po myjni nr 4 o pow. 135,2 m2, portiernia nr 5 o pow. 12,9 m2, wiata nr 6, 7, 8 o pow. 288 m2. Nieruchomość położona jest w Zielonej Górze, przy al. Wojska Polskiego 63

Suma oszacowania wynosi 6 233 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 674 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 623 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska SA 96 2030 0045 1110 0000 0237 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950  Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Tomasz Karpiński