Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Modliński

Kancelaria Komornicza nr III w Trzebnicy, ul. Obrońców Pokoju 39/2, 55-100 Trzebnica

tel. 713105517 / fax. 717227982

Sygnatura: KM 2446/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-06-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4/-, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Kruszelnicki Leszek, położonego przy SULISŁAWICE 17/5,SULISŁAWICE, 55-100 Trzebnica, dla którego SĄD REJONOWY W TRZEBNICY IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1W/00028050/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 5 usytuowany na poddaszu (tj. 3 kondygnacji nadziemnej), wielolokalowego budynku mieszkalnego położonego w Sulisławicach nr 17, 55-100 Trzebnica. Dla nieruchomości lokalowej urządzona jest księga wieczysta nr WR1W/00028050/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy. Zgodnie z zapisami przywołanej księgi powierzchnia nieruchomości wynosi 30,90 m2, na którą składa się powierzchnia pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz pomieszczenia gospodarczego na poddaszu; brak pomieszczeń przynależnych. Udział w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, nie służących do wyłącznego użytku właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, wynosi: 1598/10000 (tj. 15,98 %). Wykonana w czasie oględzin inwentaryzacja lokalu zasadniczo potwierdziła przywołane wcześniej zapisy (choć brak jest numeru budynku) ze wskazaniem dwóch istotnych okoliczności. Przedmiotowy lokal jest funkcjonalnie związany z sąsiednim lokalem mieszkalnym (nr 6), jako odrębną nieruchomością ujawnioną w księdze wieczystej nr WR1W/000280049/7 składającym się jedynie z jednego pokoju o powierzchni 10,4 m2, w ten sposób iż pokój przedmiotowego lokalu jest przechodni do wskazanej, sąsiedniej nieruchomości i jest to jedyne dojście do niego, albowiem drzwi z części wspólnej zostały zamurowane. Z kolei opisane w księdze pomieszczenie gospodarcze, którego powierzchnia wynosi 1,2 m2, nie jest funkcjonalnie związane z lokalem, znajduje się w nieużytkowej części poddasze i kwalifikuje się do uznania jako pomieszczenie przynależne. Zatem przedmiotowy lokal w stanie faktycznym składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 29,7 m2, jest z nim połączony pokój o powierzchni 10,4 m2 (jako inna nieruchomość), zaś pomieszczenie gospodarcze jest oddzielone od nieruchomości częścią nieużytkowego poddasza. Pomieszczenia lokalu znajdują się pod skośną częścią dachu stąd ich wysokość jest zmienna i waha się od ok. 0,5 m do 2,5 m. Okna lokalu, z wyłączeniem przedpokoju, zapewniają widok w trzech kierunkach i znajdują się w lukarnach dachu. W ocenie biegłego, lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym i standardzie wykończenia i wyposażenia, charakteryzuje się rozkładowym układem pomieszczeń, wspomnianym, funkcjonalnym połączeniem z sąsiednim lokalem oraz ograniczoną możliwością aranżacji, z uwagi na niestandardową wysokość pomieszczeń. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, jest ogrzewany grzejnikami elektrycznymi, ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego, a kuchenka gazowa w kuchni z butli gazowej. Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 193/10 o powierzchni 0,1674 ha, AM-1, obręb: Księginice, gmina: Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1W/00020613/6.

Suma oszacowania wynosi 93 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 125,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 we Wrocławiu 73 1020 5226 0000 6602 0429 2660.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
23.06.2022 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał Modliński